+++กรณีที่ท่านเข้ามาหน้านี้โดยตรงและต้องการไปที่หน้าแรกของนัดพบดอทคอม คลิ๊กที่นี่!!+++
  ปัญหาการพัฒนาชนบทไทย 80206


สรุปย่อ
การพัฒนาชนบทไทย 80206

ปัญหาโลกาภิวัตน์ (Globalization)
สภาพของปัญหา
ปัญหาโลกาภิวัตน์ กับการพัฒนาชนบทไทยแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้
1. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. แนวคิดเศรษฐกิจแบบทุนนิยม
สาเหตุของปัญหา
1. ปัญหาการขยายตัวของกระแสโลกาภิวัตน์ ได้แก่ การขาดการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศ และ
ความผันผวนของกระแสทุนนิยม
2. ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ การจัดการความรู้ในด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และ การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ผลกระของปัญหา
- ด้านแนวคิด สิทธิ อำนาจ และการจัดการ ถูกครอบงำ โดยการแพร่กระจายของโลกาภิวัตน์ เช่น ระบอบ
ทักษิณ ที่ส่งผลกระทบต่อระดับรากหญ้าเป็นสำคัญ
- ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถูกทำลายจากการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มคน เนื่องจากโลกาภิวัตน์
- ด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น ทำให้รูปแบบเดิมๆเลือนหายไปจากวัฒนธรรมชนบทไทย
- ด้านบุคคล มีภาระหนี้สินเพิ่มมากขึ้น เพราะ กระแสวัตถุนิยม
แนวทางการแก้ไขปัญหา
- การพัฒนาบนพื้นฐานของการสร้างอัตลักษณ์ชุมชนและการจัดการความรู้
- การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงโลกและความรู้อย่างมีบริบท
- ใช้แนวทางการมีส่วนร่วม เป็นหลักสำคัญของเป้าหมายการพัฒนา
- ปรับแนวคิดในการทำงาน โดยการผสมผสานแนวคิดในการพัฒนา
- การสร้างเศรษฐกิจชุมชน และ การพึ่งพาตนเองของชุมชน
- การสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ลัสังคมเครือข่ายอย่างเหมาะสม

*--------------------------------------------------*
หากมีข้อมูลมาเพิ่มเติมจะนำมาลงให้ในครั้งต่อไป


ข้อความจากคุณ :พีร์  วันที่ :13/01/08  09:09:05 IP : 136.8.1.100
  www.nudpop.com
 ตอบลำดับที่ 1

http://www.stou.ac.th/Schools/sps/Upload/PreTest.zip
- แบบประเมินผลก่อนเรียนและหลังเรียน ประจำชุดวิชา 80206 ปัญหาการพัฒนาชนบทไทย ฉบับปรับปรุง ดาวน์โหลด จากลิ้งค์ด้านบน


คัดลอก จาก ข่าวประชาสัมพันธ์ มสธ.

เพื่อเป็นการกระจายข่าวสาร เท่านั้น มิได้มีเจตนาแอบแฝงอื่นใด


  ข้อความจากคุณ :พีร์  วันที่ :24/07/08  13:17:29 IP : 136.8.1.100
 ตอบลำดับที่ 2

ผมเปิดลิ้งค์ไม่ได้ครับ ช่วยกรุณาแนะนำหน่อยครับ นักศึกษาใหม่

  ข้อความจากคุณ :เทพ  วันที่ :27/03/09  16:21:13 IP : 202.44.70.52