+++กรณีที่ท่านเข้ามาหน้านี้โดยตรงและต้องการไปที่หน้าแรกของนัดพบดอทคอม คลิ๊กที่นี่!!+++
  แนวข้อสอบ การคลังและงบประมาณ


วิชาการคลังและงบประมาณ
1. ฐานจากรายได้ คือ
2. อัตราภาษีแบ่งออกเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง
3. การบริหารตั๋วเงินคลัง
4. การ...้เงินของรัฐบาลมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ คือ
5. รายได้ภาษีอากรมีลักษณะสำคัญ คือ
6. ภาษีทรัพยากรธรรมชาติ คือ
7. ภาษีสรรพสามิตมีแหล่งรายได้ที่สำคัญคือ
8. เส้นเป็นไปได้ในการผลิต
9. ความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนในระบบเศรษฐกิจแบบปิด
10. สินค้าสาธารณะ คือ
11. ผลกระทบภายนอก (ทางบวก , ทางลบ)
12. ทฤษฏีทางเลือกของสังคม
13. ดุลยภาพภายใต้กฎเสียงข้างมาก
14. ระบบบริหารการคลัง หมายถึง
15. ประเภทของนโยบายการคลัง
16. การบริหารรายได้ (อัตราภาษี , ภาระภาษี)
17. การบริหารเงินคงคลัง
18. การบริหารหนี้สาธารณะ
19. อัตราภาษีแบบคงที่ ,แบบถอยหลัง ,แบบก้าวหน้า
20. ประเภทของรายได้ภาษีอากรมีอะไรบ้าง
21. วิธีในการ...้ยืมเงิน
22. การคำนวณกำไรสุทธิ
23. วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บภาษีอากร
24. ลักษณะที่ดีของระบบภาษีอากร
25. การจำแนกประเภทภาษีอากรตามการผลักภาระภาษี
26. ฐานภาษีการบริโภค
27. การออมและการลงทุน
28. วิธีการผลักภาระภาษี
29. ภาษีที่นำรายได้เข้ารัฐมากที่สุดคือ
30. ภาษีเงินได้ คือ
31. ภาษีตามกฎหมายเกี่ยวกับภาษีสรรพสามิต
32. สาระของกฎหมายเกี่ยวกับภาษีศุลกากร
33. ภาษีทีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเอง
34. การกำหนดนโยบายด้านภาษีอากรมีวัตถุประสงค์หลัก คือ
35. การบริหารการจัดเก็บภาษีมีกี่วิธี อะไรบ้าง
36. ขั้นตอนการบริหารการจัดเก็บภาษีกี่ขั้นตอน อะไรบ้าง
37. นโยบายภาษีอากรต่อเป้าหมายทางเศรษฐกิจ
38. ปัญหาเงินเฟ้อ
39. กระบวนการงบประมาณมีกี่ขั้นตอน อะไรบ้าง
40. ลักษณะสำคัญของระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์
41. ปีงบประมาณของประเทศไทยเริ่มวันที่เท่าไหร่
42. งบประมาณฐานศูนย์
43. การวิเคราะห์งบประมาณแบบบูรณาการ
44. การอนุมัติงบประมาณ คือ
45. กฎหมายรัฐธรรมนูญกำหนดให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้แล้วเสร็จภายในกี่วัน
46. เหตุผลและความจำเป็นของการก่อหนี้สาธารณะ
47. ผลกระทบรวมของการก่อหนี้สาธารณะ
48. รายได้จากภาษีอากร
49. โครงสร้างรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


ข้อความจากคุณ :ก๊อบแก๊บ  วันที่ :26/10/07  10:51:41 IP : 124.121.122.122
  www.nudpop.com
 ตอบลำดับที่ 1

การเงิน การคลัง และงบประมาณ

มาตรา ๑๖๒ งบประมาณรายจ่ายของแผ่นดินให้ทำเป็นพระราชบัญญัติถ้าพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณออกไม่ทันปีงบประมาณใหม่ ให้ใช้กฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณปีก่อนนั้นไปพลางก่อน
มาตรา ๑๖๓ ในการนำเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับประมาณการรายรับ และกำหนดวัตถุประสงค์ กิจกรรมแผนงาน และโครงการในแต่ละรายจ่ายงบประมาณ รวมทั้งต้องแสดงฐานะทางการคลังของประเทศเกี่ยวกับภาพรวมจากการใช้จ่ายและการจัดหารายได้ การขาดรายได้จากการยกเว้นภาษีเฉพาะรายในรูปแบบต่าง ๆ ความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี การก่อหนี้ของรัฐและฐานะทางการเงินของรัฐวิสาหกิจ
ถ้ารายจ่ายใดที่ไม่สามารถจัดสรรเป็นรายจ่ายในรายการใดได้ ให้จัดสรรไว้ในรายการรายจ่ายงบกลาง โดยต้องแสดงเหตุผลและความจำเป็นในการกำหนดงบประมาณรายจ่ายงบกลางนั้นด้วย
ให้มีกฎหมายการเงินการคลังของรัฐเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดหารายได้ การกำหนดรายจ่าย การก่อหนี้หรือการดำเนินการที่ผูกพันทรัพย์สินของรัฐ หลักเกณฑ์การกำหนดวงเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น และการอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะใช้เป็นกรอบในการกำกับการใช้จ่ายเงินตามแนวทางการรักษาวินัยการเงิน การคลัง และรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน รวมทั้งเป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายของแผ่นดิน
มาตรา ๑๖๔ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย สภาผู้แทนราษฎรจะต้องวิเคราะห์และพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยห้าวันนับแต่วันที่ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมาถึงสภาผู้แทนราษฎร
ถ้าสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินั้นไม่แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาที่กล่าวในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าสภาผู้แทนราษฎรได้ให้ความเห็นชอบในร่างพระราชบัญญัตินั้นและให้เสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวต่อวุฒิสภา
ในการพิจารณาของวุฒิสภา วุฒิสภาจะต้องให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบภายในยี่สิบวันนับแต่วันที่ร่างพระราชบัญญัตินั้นมาถึงวุฒิสภา โดยจะแก้ไขเพิ่มเติมใด ๆ มิได้ ถ้าพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวให้ถือว่าวุฒิสภาได้ให้ความเห็นชอบในร่างพระราชบัญญัตินั้นในกรณีเช่นนี้และในกรณีที่วุฒิสภาให้ความเห็นชอบ ให้ดำเนินการต่อไปตามมาตรา ๑๔๖
ถ้าร่างพระราชบัญญัติดังกล่าววุฒิสภาไม่เห็นชอบด้วย ให้นำบทบัญญัติมาตรา ๑๔๔ วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะแปรญัตติเพิ่มเติมรายการหรือจำนวนในรายการมิได้ แต่อาจแปรญัตติในทางลดหรือตัดทอนรายจ่ายซึ่งมิใช่รายจ่ายตามข้อผูกพันอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) เงินส่งใช้ต้นเงินกู้
(๒) ดอกเบี้ยเงินกู้
(๓) เงินที่กำหนดให้จ่ายตามกฎหมาย
ในการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา หรือของคณะกรรมาธิการ การเสนอการแปรญัตติ หรือการกระทำด้วยประการใดๆ ที่มีผลให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภาหรือกรรมาธิการ มีส่วนไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย จะกระทำมิได้
ในกรณีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา มีจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภา เห็นว่ามีการกระทำฝ่าฝืนบทบัญญัติตามวรรคหก ให้เสนอความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณา และศาลรัฐธรรมนูญต้องพิจารณาวินิจฉัยภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นดังกล่าว ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามีการกระทำฝ่าฝืนบทบัญญัติตามวรรคหก ให้การเสนอ การแปรญัตติหรือการกระทำดังกล่าวสิ้นผลไป
รัฐต้องจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอกับการบริหารงานโดยอิสระของรัฐสภา ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง คณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในการพิจารณางบประมาณรายจ่ายของรัฐสภา ศาล และองค์กรตามวรรคแปด หากหน่วยงานนั้นเห็นว่างบประมาณรายจ่ายที่ได้รับการจัดสรรให้นั้นไม่เพียงพอให้สามารถเสนอคำขอแปรญัตติต่อคณะกรรมาธิการได้โดยตรง
มาตรา ๑๖๕ การจ่ายเงินแผ่นดินจะกระทำได้ก็เฉพาะที่ได้อนุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ กฎหมายเกี่ยวด้วยการโอนงบประมาณหรือกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนจะจ่ายไปก่อนก็ได้แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ ในกรณีเช่นว่านี้จะต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายชดใช้ในพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณถัดไป ทั้งนี้ ให้กำหนดแหล่งที่มาของรายได้เพื่อชดใช้รายจ่ายที่ได้ใช้เงินคงคลังจ่ายไปก่อนแล้วด้วย
ในระหว่างเวลาที่ประเทศอยู่ในภาวะสงครามหรือในระหว่างเวลาที่มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน คณะรัฐมนตรีมีอำนาจโอนหรือนำรายจ่ายที่กำหนดไว้สำหรับส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจใด ไปใช้ในกิจการที่แตกต่างจากที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้ทันที และให้รายงานรัฐสภาทราบโดยไม่ชักช้า
มาตรา ๑๖๖ เงินรายได้ของหน่วยงานใดของรัฐที่ไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ให้หน่วยงานของรัฐนั้นดำเนินการจัดทำรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินดังกล่าวเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเมื่อสิ้นปีงบประมาณทุกปีและให้คณะรัฐมนตรีทำรายงานเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาต่อไป
******************************

นำมาให้อ่านเพิ่มเติมครับเผื่อจะมีประโยชน์บ้าง


  ข้อความจากคุณ :พีร์  วันที่ :31/10/07  10:22:56 IP : 136.8.1.100
 ตอบลำดับที่ 2  ข้อความจากคุณ :pak  วันที่ :31/10/07  13:00:19 IP : 124.120.1.51
 ตอบลำดับที่ 3

สุดยอดครับพี่ ๆ ทั้งหลาย

  ข้อความจากคุณ :ผู้เรียน  วันที่ :23/04/08  14:45:24 IP : 58.8.46.175
 ตอบลำดับที่ 4

ขอบคุณค้าบบบบ

  ข้อความจากคุณ :satann  วันที่ :24/04/08  20:42:06 IP : 125.26.62.204
 ตอบลำดับที่ 5

รบกวน ขอแนวข้อสอบของวิชา บริหารค่าตอบแทน 32410 ขอบข่าย 33304 นโยบาย 33303 ด้วยได้ไหมค่ะ nang_wah@hotmail.com

  ข้อความจากคุณ :เด็ก 50  วันที่ :25/07/08  09:59:28 IP : 202.176.82.86
 ตอบลำดับที่ 6

ขอบคุณม๊ากค่ะ

  ข้อความจากคุณ :naomi  วันที่ :29/07/08  13:57:58 IP : 61.19.227.2
 ตอบลำดับที่ 7

ขอบคุณหลายๆ ค่า

  ข้อความจากคุณ :nhonmai  วันที่ :8/09/08  18:03:27 IP : 61.19.144.194
 ตอบลำดับที่ 8

มีสรุปด้วยมั้ยครับถ้ามีขออีกนิดนะครับ

  ข้อความจากคุณ :denb  วันที่ :10/09/08  18:55:16 IP : 58.137.145.230
 ตอบลำดับที่ 9

มีสรุปด้วยหรือเปล่าค่ะขอด้วยค่ะ

  ข้อความจากคุณ :nalalak  วันที่ :12/09/08  22:42:44 IP : 114.128.48.145
 ตอบลำดับที่ 10

เผื่อผมบ้าง ไม่ผ่านอีกแล้ว ขอบคุณล่วงหน้า
wasan342@hotmail.com


  ข้อความจากคุณ :wasan342@hotmail.com  วันที่ :13/09/08  20:12:53 IP : 125.27.30.194
 ตอบลำดับที่ 11

มาตราเก่าแล้วครับ

เช่น มาตรา166 ข้างต้นนั้น เปลี่ยนเป็น มาตรา 170 แล้วครับ


  ข้อความจากคุณ :law3ubu  วันที่ :23/09/08  00:40:55 IP : 119.42.82.219
 ตอบลำดับที่ 12

รบกวนขอสรุปแนวข้อสอบ การบริหารค่าตอบแทนหน่อยคะ คือว่าสอบแล้วแต่ไม่ผ่าน ใครมีเกร็ดดีดีส่งให้ด้วยนะคะ deejija@hotmail.com

  ข้อความจากคุณ :dee  วันที่ :8/12/08  14:41:54 IP : 124.122.200.244
 ตอบลำดับที่ 13

ถ้ามีสรุปอะไรดี ๆ ของวิชาการคลังและงบประมาณ ช่วยส่งให้ดิฉันหน่อยนะคะ ขอบคุณล่วงหน้าคะ tongta_jija@hotmail.com

  ข้อความจากคุณ :ต้องตา  วันที่ :11/12/08  14:41:54 IP : 210.246.178.51
 ตอบลำดับที่ 14

เธ‚เธญเนเธ™เธงเธ‚เน‰เธญเธชเธญเธšเธเธฒเธฃเธšเธฃเธดเธซเธฒเธฃเธ„เนˆเธฒเธ•เธญเธšเนเธ—เธ™เธˆเน‰เธฒ เธชเธญเธšเธซเธฅเธฒเธขเธ„เธฃเน‰เธ‡เนเธฅเน‰เธงเน„เธกเนˆเธœเนˆเธฒเธ™ เธŠเธฒเธงเธšเน‰เธฒเธ™เน€เธ‚เธฒเน€เธฃเธตเธขเธเธงเนˆเธฒ
เธ„เธธเธ“เธญเธตเธ›เธถเธเนเธฅเน‰เธงเธ•เธญเธ™เธ™เธตเน‰ เธงเธดเธŠเธฒเธชเธธเธ”เธ—เน‰เธฒเธขเนเธฅเน‰เธˆเน‰เธฒ เน„เธ”เน‰เน‚เธ›เธฃเธ”


  ข้อความจากคุณ :saard chingprom  วันที่ :8/01/09  15:18:11 IP : 125.25.53.136
 ตอบลำดับที่ 15

ขอแนวข้อสอบการบริหารสำนักงานด้วยค่า พี่ ๆ คนผ่านแล้วกรุณาด้วยรอบสองแล้วค่ะ ขอบคุณล่วงหน้า

  ข้อความจากคุณ :นัท  วันที่ :19/01/09  13:39:59 IP : 210.246.158.254
 ตอบลำดับที่ 16

อยากได้แนวข้อสอบ การพัสดุ การบริหารงานบุคคล การประชาสัมพันธ์ และการฝึกอบรมค่ะ
นโยบายและแผน ถ้าพี่มีเรื่องใหนรบกวนส่งให้หน่อยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ ส่งมาที่
kano.29@hotmail.com


  ข้อความจากคุณ :kanowan  วันที่ :19/01/09  19:02:31 IP : 117.47.123.159
 ตอบลำดับที่ 17

ขอแนวข้อสอบการบริหารสำนักงานด้วยค่า พี่ ๆ คนผ่านแล้ว จะ post หน้าจอนี้ หรือที่ k_a_od@hotmail.com ขอบคุณล่วงหน้า ค่ะ

  ข้อความจากคุณ :น้องใหม่ มสธ.ปี51  วันที่ :22/01/09  11:42:53 IP : 118.175.82.82
 ตอบลำดับที่ 18

ขอสรุปแนวข้อสอบวิชา คลังและงบประมาณ ด้วยนะคะ เพราะลงสอบเทอมนี้อะคะ deejija@hotmail.com

  ข้อความจากคุณ :dee  วันที่ :22/01/09  16:39:31 IP : 124.121.11.160
 ตอบลำดับที่ 19

ขอคุณค่ะ สำหรับแนวข้อสอบการคลังและงบประมาณ เพราะ เมษา 52 ก็จะสอบพอดี

  ข้อความจากคุณ :โอ๋  วันที่ :27/01/09  13:29:40 IP : 125.27.11.18
 ตอบลำดับที่ 20

ขอสรุปแนวข้อสอบวิชา คลังและงบประมาณ ด้วยนะคะ เพราะลงสอบเทอมนี้ค่ะ ถ้ามีแนวข้อสอบหรือสรุปย่อของวิชาต่อไปนี้ก็รบกวนขอด้วยนะคะ 1.การคลังและงบประมาณ 2. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ขอบคุณมาก ส่งมาที่ Mikehe.m@hotmail.com


  ข้อความจากคุณ :nok  วันที่ :13/02/09  11:49:24 IP : 202.60.203.88
 ตอบลำดับที่ 21

รบกวนด้วยนะคะ ขอสรุปแนวข้อสอบวิชา การคลังและงบประมาณ 33202 ขอบคุณมากคะ ส่งมาที่ wongsuntorn_nim@hotmail.com


  ข้อความจากคุณ :นิ่ม  วันที่ :21/02/09  15:23:24 IP : 118.173.250.96
 ตอบลำดับที่ 22

ขอแนวขอสอบวิชา การคลังและงบประมาณโตยเน้อเจ้า keng-sks@hotmail.com

  ข้อความจากคุณ :ร่นน้องรัฐศาสตร์  วันที่ :4/03/09  13:46:21 IP : 119.42.76.132
 ตอบลำดับที่ 23

ขอด้วยคนสิคะ สรุปแนวข้อสอบการคลังและงบประมาณ ที่ thasanee_aom@hotmail.com

  ข้อความจากคุณ :aom amm  วันที่ :7/03/09  13:43:00 IP : 58.8.86.113
 ตอบลำดับที่ 24

ขอแนวข้อสอบการคลังและงบประมาณหน่อยจ้า
ขอบพระคุณค่ะ Poto2009@windowlive.com


  ข้อความจากคุณ :poto  วันที่ :11/03/09  15:28:12 IP : 118.172.114.154
 ตอบลำดับที่ 25

ขอด้วยนะคับ การคลังและงบประมาณ และการบริหารสำนักงานคับ oun542@gmail.com รบกวนด้วยนะคับ

  ข้อความจากคุณ :oun  วันที่ :22/03/09  14:54:34 IP : 125.25.19.192
 ตอบลำดับที่ 26

ขอแนวข้อสอบการบริหารงานสำนักงานด้วยนะคะ saowapa25522@hotmail.com

  ข้อความจากคุณ :กุ้ง  วันที่ :31/03/09  11:47:56 IP : 58.137.207.237
 ตอบลำดับที่ 27

ข้อแนวข้อสอบการบริหารงานสำนักงานด้วยนะคะ saowapa2522@hotmail.com

  ข้อความจากคุณ :กุ้ง  วันที่ :31/03/09  11:48:59 IP : 58.137.207.237
 ตอบลำดับที่ 28

ขอแนวข้อสอบการคลังและงบประมาณหน่อยค่ะ
lalita.2525@hotmail.com


  ข้อความจากคุณ :ลลิตา  วันที่ :3/04/09  16:47:14 IP : 222.123.118.214
 ตอบลำดับที่ 29

ขอแนวข้อสอบการบัญชีรัฐบาลค่ะc_yanita@hotmail.com

  ข้อความจากคุณ :=chu  วันที่ :3/04/09  19:25:03 IP : 115.67.70.10
 ตอบลำดับที่ 30

ขอด้วยนะคะ การคลังและงบประมาณ และการบริหารสำนักงานคับ k_a_od@hotmail.com รบกวนด้วยนะคะ ขอบคุณมาก มาก ล่วงหน้านะคะ

  ข้อความจากคุณ :เด็ก รปศ  วันที่ :5/04/09  15:14:12 IP : 118.175.82.82
 ตอบลำดับที่ 31

ขอแนวข้อสอบ และแนวคำตอบ วิชาการคลังและงบประมาณ ด้วยนะคะ vaunus2517@gmail.com....-ขอบคุณไว้ล่วงหน้าเลยคะ....

  ข้อความจากคุณ :น้องใหม่ค่ะ  วันที่ :7/04/09  10:31:21 IP : 114.128.65.29
 ตอบลำดับที่ 32

ขอแนวข้อสอบ และแนวคำตอบ วิชาการคลังและงบประมาณ ด้วยนะคะ ton_2487@hotmail.com

  ข้อความจากคุณ :9  วันที่ :9/04/09  18:59:06 IP : 113.53.164.32
 ตอบลำดับที่ 33

ขอบพระคุณเป็นอย่างมากเลยครับ

  ข้อความจากคุณ :engine_1049  วันที่ :22/04/09  16:48:26 IP : 125.24.151.45
 ตอบลำดับที่ 34

ขอแนวข้อสอบ
การบริหารราชการไทย 33201
การบริหารพัสดุและสำนักงาน 33432
การคลังและงบประมาณ 33202
ขอบคุณมากค่ะ pok.pak.jang@hotmail.com
ช่วยหน่อยนะคะจะสอบแล้วอ่านไม่ทันเลย


  ข้อความจากคุณ :แป๊กกี้  วันที่ :23/04/09  18:32:13 IP : 114.128.251.20
 ตอบลำดับที่ 35

ขอข้อสอบการบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบ 33431ด้วยครับ จะเป็นพระคุณอย่างสูง phitakci@hotmail.com

  ข้อความจากคุณ :พิทักษ์ชัย  วันที่ :25/04/09  21:32:48 IP : 115.67.237.237
 ตอบลำดับที่ 36

ขอบคุณหลายครับ ขอให้ประสบความสำเร็จในชีวิตทุกเรื่องนะ

  ข้อความจากคุณ :มุสองแคว  วันที่ :6/05/09  17:25:50 IP : 118.172.164.4
 ตอบลำดับที่ 37

เหลือ 2 วิชา จะจบขอ แนวข้อสอบ วิชา การคลังและงบประมาณ 33202 ขอผู้มีพระคุณ ส่งมาที่ tippawan_52@hotmail.com ขอบคุณมากค่ะ

  ข้อความจากคุณ :รุ่นพี่  วันที่ :11/05/09  20:33:43 IP : 202.57.132.197
 ตอบลำดับที่ 38

อยากได้แนวข้อสอบวิชา การคลังและงบประ 33202 ค่ะ รบกวนช่วยส่งมาที่ charin@kanebo.co.th ขอบคุณมากค่ะ

  ข้อความจากคุณ :ริน  วันที่ :20/05/09  10:58:17 IP : 203.155.196.103