+++กรณีที่ท่านเข้ามาหน้านี้โดยตรงและต้องการไปที่หน้าแรกของนัดพบดอทคอม คลิ๊กที่นี่!!+++
  ประวัติศาสตร์สังคมฯ80101


ประวัติศาสตร์สังคมและการเมืองไทย 80101
หน่วยที่ 1
วิชาประวัติศาสตร์ เป็นวิชาที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของมนุษย์ชาติในอดีต การศึกษาต้องอาศัยการค้นคว้า การวิเคราะห์ ตีความ เพื่อให้เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้น

ประวัติศาสตร์ต้องประกอบด้วยปัจจัยต่าง ๆ คือ
1. ต้องมีเหตุการณ์หรือพฤติกรรมของมนุษย์เกิดขึ้น
2. เหตุการณ์หรือพฤติกรรมต้องมีผู้บันทึก ผู้สังเกตและจดจำ
3. เมื่อมีหลักฐานแล้วเป็นหน้าที่ของนักประวัติศาสตร์ต้องรวบรวม ตรวจตรา

ความสำคัญของประวัติศาสตร์
1. เพื่อเรียนรู้และเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีต
2. เพื่อให้เกิดความสำนึกทางประวัติศาสตร์ของมนุษย์

วิธีการศึกษาทางประวัติศาสตร์
1. การสะสมและรวบรวมข้อมูล เช่น จากโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลาจารึก ตำนาน พงศวดาร บันทึกและเอกสารต่าง ๆ คำบอกเล่า ฯ นักประวัติศาสตร์ต้องใช้วิจารณญาณของตนสำรวจความสำคัญของข้อมูลต่าง ๆ
2. การคัดเลือกและประเมินข้อมูล เพื่อค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ที่ต้องการทราบ
3. การวิเคราะห์ข้อมูลและตีความข้อมูล เป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุด ปราศจากอคติและใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด
4.การเรียบเรียงหรือรายงานข้อเท็จจริง

วิธีการศึกษาประวัติศาสตร์
1. ต้องเป็นการมองทั้งระบบ โดยไม่แยกตัวแปรทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
2. เป็นการมองในลักษณะกระบวนการ ต้องพิจารณาวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางสังคมลักษณะเคลื่อนไหวไม่หยุดนิ่ง
วิธีการศึกษาประวัติศาสตร์ละวิเคราะห์สังคม เป็นอย่างระบบและกระบวนการนี้ เพราะทำให้เกิดการวิเคราะห์ประวัติศาสตร์ แบบสหวิยาการ โดยศึกษาตัวแปรด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม พร้อมกัน
แหล่งข้อมูลทางประวัติศาสตร์
1. หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร ได้แก่ ตำนาน พงศาวดาร จดหมายเหตุ กฎหมาย สนธิสัญญา
2. หลักฐานที่เป็นวัตถุ ได้แก่ บรรดาวัตถุต่าง ๆ ที่มนุษย์แต่และยุคสร้างขึ้น คือ โบราณสถาน และโบราณวัตถุต่าง ๆ เช่น วัด เจดีย์ พระพุทธรูป ถ้วยชามสังคโลก
หลักฐานทางประวัติศาสตร์มี 2 ประเภท 1. หลักฐานชั้นต้น ได้แก่ หลักฐานต่าง ๆ ที่มาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นจริง ๆ อาจเป็นลายลักษณ์อักษร หรือหลักฐานทางวัตถุ เช่น จดหมายเหตุ คำสัมภาษณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ 2. หลักฐานชั้นรอง ได้แก่ หลักฐานที่เกิดขึ้นจากการประมวลหลักฐานชั้นต้น เช่น ศิลาจารึก
1. จารึก พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานให้ความหมายว่า การเขียนรอยจารึกเป็นอักษรบนแผ่นศิลาหรือโลหะ เป็นเอกสารทางประวัติศาสตร์ชั้นหนึ่ง นักประวัติศาสตร์ต้องตระหนักถึงลักษณะจารึกต่าง ๆ ดังนี้

-- จารึกเป็นเรื่องราวต่าง ๆ อาจแฝงด้วยค่านิยมส่วนตัว
-- จารึกในฐานะที่เป็นหลักฐานชั้นต้นทางประวัติศาสตร์
-- จารึกเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่มีกำเนิดมาช้านาน

2. ตำนาน มีความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานว่า “เรื่องแสดงกิจการอันมีมาแล้วแต่ปางหลัง หรือเรื่องราวนมนานที่เล่าสืบกันมา” ประเภทตำนานไทยมี 3 ลักษณะ
2.1 ตำนานในรูปนิทานพื้นบ้าน นิทานปรัมปรา นิทานท้องถิ่นและเทพนิยาย
2.2 ตำนานในรูปแบบของบันทึกประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนา เพื่อรักษาความศรัทธา ความเชื่อ
2.3 ตำนานในรูปแบบงานบันทึกเรื่อวงราวเกี่ยวกับเหตุการณ์บ้านเมือง ราชวงศ์กษัตริย์
สรุป ตำนานมีความเกี่ยวข้องกับมนุษย์และสังคมในแง่ความคิด ความเชื่อ สำนึก

3. พงศาวดาร เกิดขึ้นในสมัยอยุธยา เป็นเรื่องราวของการบันทึกที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์
-- การเขียนพงศาวดารได้รับอิทธิพลแนวความคิดเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์แบบ เทวราชา จำแนกพงศาวดารเป็น 2 ลักษณะ คือ 1. พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา 2. พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น (รัชกาลที่ 4)
สรุป ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ในรูปแบบการจารึก ตำนาน พงศาวดาร มีความสำคัญ คุณค่า ข้อเสียเปรียบต่างกันไป จารึก เกิดขึ้นในสมัยสุโขทัย ราวพุทธศตวรรษที่ 19 (พ่อขุนรามคำแหง) ตำนานเกิดขึ้นตอนปลายสมัยสุโขทัยและต้นกรุงอยุธยา ราวพุทธศตวรรษที่ 20 พงศาวดาร เกิดขึ้นสมัยกรุงศรีอยุธยาได้ก่อตัวขึ้นอย่างมั่นคง ราวพุทธศตวรรษที่ 21
ประวัติศาสตร์ ไม่ใช่ศาสตร์ที่ต้องการความจดจำ ท่องจำ แต่ประวัติศาสตร์เป็นศาสตร์ที่จำเป็นและสำคัญต่อการเข้าใจของมนุษย์ สังคม และเป็นศาสตร์ที่นำสู่การใช้เหตุผล วิจารณญาณ และความเป็นตัวของตัวเอง

สถานะของวิชาประวัติศาสตร์
แรกเริ่มประวัติศาสตร์จำกัดความสนใจเฉพาะกลุ่มนักวิชาการ คือ นักประวัติศาสตร์ ต่อมาได้เกิดแนวความคิดใหม่ในการศึกษา โดยนักประวัติศาสตร์ที่สำคัญ 2 คน คือ 1. นายกอร์ดอน คอนเนล สมิธ กับ นายโฮเวลล์ ลอยดด์ ได้เขียนบทความ เสนอแนวทางความคิดร่วมสมัย สรุปได้ดังนี้ “ประวัติศาสตร์ควรเป็นสื่อกลางในการศึกษา และมีบทบาทที่ผสมผสานในหลาย ๆ ด้าน กล่าวคือ บทบาทในการเพิ่มพูนปัญญาภูมิมนุษย์และบทบาทในด้านการบริการสังคม”
แต่เดิมการศึกษาประวัติศาสตร์ของไทยก็มีลักษณะจำกัดเช่นเดียวกัน จนกระทั่งเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งสำคัญ คือ เหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 ซึ่งมีผลกระทบทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ยังนำไปสู่การตื่นตัวของประชาชน และแวดวงวิชาการ ประวัติศาสตร์จะเป็นกุญแจที่ไขไปสู่ความเข้าใจในเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม ทั้งที่เกิดขึ้นแล้ว กำลังดำเนินอยู่ และจะเกิดขึ้นในภายหน้า

ข้อจำกัดในการศึกษาประวัติศาตร์
1 ข้อมูล การขาดข้อมูลที่เพียงพอและเชื่อถือได้ กลายเป็นอุปสรรคสำคัญยิ่งในการศึกษาประวัติศาสตร์
2 นักวิชาการ นักวิชาการด้านสังคมแขนงต่าง ๆ ยังไม่ได้ให้ความสนใจและคุณค่าของประวัติศาสตร์เท่าใดนัก จึงทำให้ความร่วมมือกันระหว่างนักวิชาการแขนงต่าง ๆ กับนักประวัติศาสตร์ยังไม่เกิดขึ้น
3 สังคม ในปัจจุบันการศึกษาประวัติศาสตร์ของไทยยังมีลักษณะจำกัดวงการศึกษาเท่านั้น

ลักษณะของการเปลี่ยนแปลงสังคม
1. ความหมายของการเปลี่ยนแปลงสังคม หมายถึง การเปลี่ยนแปลงระบบความสัมพันธ์ของบุคคลที่อยู่ร่วมกันในสังคม ทั้งในแง่สิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ต่าง ๆ
2. ลักษณะของความเปลี่ยนแปลง
2.1 การเปลี่ยนแปลงสังคมแบบค่อยเป็นค่อยไป ตามกาลเวลา สภาพแวดล้อม ตามธรรมชาติ ซึ่งเรียกว่า เป็นการเปลี่ยนแปลงลักษณะพลวัตร
2.1 การเปลี่ยนแปลงสังคมแบบถอนรากถอนโคน มักเกิดขึ้นด้วยการกระทำของมนุษย์ ที่มีจุดมุ่งหมายอย่างใดอย่างหนึ่งต้องการความรวดเร็ว ฉับพลัน จึงเป็นการเปลี่ยนแปลงทางสังคมลักษณะรุนแรง ลักษณะอปกติ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงทำให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ความสัมพันธ์มีลักษณะแตกต่างจากเดิมทั้งสิ้น


ข้อความจากคุณ :pak  วันที่ :26/10/07  14:24:52 IP : 124.120.17.143
  www.nudpop.com
 ตอบลำดับที่ 1

หน้าที่ของระบบ
สังคมเป็นระบบที่ประกอบด้วยระบบย่อย มีหน้าที่ของตนเอง ระบบมีจุดสำคัญที่สุดคือ การทำให้ระบบดำรงอยู่ได้ มีหน้าที่สำคัญได้แก่ การปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม การดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย การบูรณาการ การธำรงรักษาระบบ จัดการกับความตึงเครียด หากระบบปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ครบถ้วน ทำให้เกิดสภาวะสมดุล
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในระบบต่าง ๆ ต่อระบบการเมือง
ระบบการเมืองเป็นระบบย่อยของสังคม เช่นเดียวกับ ระบบเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมระบบการเมืองมีปฏิสัมพันธ์กับระบบย่อยทั้งหลาย มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นระบบการเมืองย่อมได้รับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง การที่ระบบการเมืองต้องปรับตัวเปลี่ยนแปลงฐานะและบทบาทก็เพื่อจุดมุ่งหมายในการสร้างภาวะสมดุลเพื่อการคงอยู่ระบบการเมือง การปฏิรูปการปกครองและการบริหารราชการในสมัยรัชกาลที่ 5 เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจ เนื่องจากการทำสนธิสัญญาทางการค้ากับชาติตะวันตกสมัยรัชกาลที่ 4
ลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง มี 2 ลักษณะ
1. ตามแนวความคิดของกระบวนทางการเมืองที่ได้กำหนดไว้
2. นอกแนวทางระบบการเมืองที่ได้กำหนดไว้ เช่น การก่อกบฏ การรัฐประหาร และการปฏิวัติ เป็นต้น
ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองต่าง ๆ
การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองมีผลกระทบต่อส่วนต่าง ๆ ของสังคมประดุจลูกโซ่ และนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
การพัฒนากับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ มีผลกระทบต่อสังคมข่อนข้างสูง การสร้างสังคมให้ดีขึ้น หมายถึง การพัฒนา เมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมนำไปสู่การพัฒนาของระบบสังคมได้ทั้งหมด

วิวัฒนาการทางการปกครองของไทย
การปกครองระบอบปิตุราชาธิปไตย
การปกครองในระบอบปิตุราชาธิปไตย ได้เริ่มขึ้นตอนต้นของสมัยสุโขทัย ปรากฏเด่นชัดในสมัยพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ และพ่อขุนรามคำแหงมหาราช กรุงสุโขทัยในระยะการสร้างบ้านเมืองให้เป็นปึกแผ่น
สังคมสุโขทัย ยังเป็นสังคมขนาดไม่ใหญ่โต ประชาชนมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดในทางครอบครัวและเครือญาติ ผู้นำทางสังคมมีฐานนะเช่นเดียวกับประชาชน แต่มีลักษณะพิเศษ คือ เข้มแข็งและกล้าหาญ ผู้ปกครองสมัยสุโขทัยมีความใกล้ชิดกับประชาชนด้วยเหตุผล 2 ประการ (1) ลักษณะทางสังคมยังเรียบง่ายจำนวนประชากรไม่มากนัก (2) ฐานะผู้ปกครองมีฐานะไม่แตกต่างจากประชาชนนัก เอื้ออำนวยให้เกิดการปกครองแบบพ่อกับลูก “พระเจ้าแผ่นดินเป็นบิดาประชาชน ลักษณะการปกครองยึดสกุลเป็นคติ” และยังได้รับอิทธิพลจากพระพุทธศาสนาอีกด้วย

ลักษณะการปกครองแบบปิตุราชาธิปไตย มีลักษณะที่สำคัญ ดังนี้
1. เป็นการปกครองแบบราชาธิปไตย คือ กษัตริย์มีฐานะเป็นผู้ปกครองสูงสุด ทรงเป็นผู้ใช้อำนาจอธิปไตย (ปิตุ แปลว่า พ่อ ราชา แปลว่า พระมหากษัตริย์ ธิปไตย แปลว่า ความเป็นใหญ่)
2. ผู้ปกครองมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับราษฎร ดุจบิดากับบุตร
3. กษัตริย์ทรงยึดหลักธรรมของพระพุทธศาสนาเป็นแนวทางในการปกครองประเทศ

การปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์
การปกครองสมัยอยุธยาได้รับอิทธิพลจากขอม ขอมได้รับอิทธิพลจากอินเดียลัทธิพราหมณ์ แนวความคิดกษัตริย์แบบเทวราชา กษัตริย์ คือ สมมติเทพ
การปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ผสมกับแนวความคิดเทวราชา เกิดขึ้นสมัยสมเด็จพระรามาธิบดี ที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) ฐานะของกษัตริย์แบบอยุธยาจึงเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชย์โดยสมบูรณ์และวิวัฒนาการสืบเนื่องมาถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์

การปกครองระบอบปรมิตตาญาสิทธิราชย์
การปกครองระบอบปรมิตตาญาสิทธิราชย์ เกิดขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง โดยคณะราษฎร 24 มิถุนายน 2475 สมัยรัชกาลที่ 7 เป็นผลให้การใช้พระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ถูกจำกัดลงโดยรัฐธรรมนูญ


  ข้อความจากคุณ :pak  วันที่ :26/10/07  14:25:51 IP : 124.120.17.143
 ตอบลำดับที่ 2

download ทั้งหมดที่ http://www.nudpop.com/download1/80101.zip ครับ และขอขอบคุณ คุณ Meen Wangtong ที่ได้สรุปเนื้อหาฝากผ่านมาทางน้องก๊อบแก๊บ เจ้าเก่า

  ข้อความจากคุณ :pak  วันที่ :26/10/07  14:27:46 IP : 124.120.17.143
 ตอบลำดับที่ 3

อยากให้มีนิทานพื่นบ้านมีคนชอบอ่านมากๆ

  ข้อความจากคุณ :ไข่ดาว  วันที่ :24/12/07  08:41:26 IP : 203.113.51.164
 ตอบลำดับที่ 4

ชอบประวัติศาสตร์มาก

  ข้อความจากคุณ :muk  วันที่ :20/01/08  16:41:13 IP : 203.113.51.6
 ตอบลำดับที่ 5

like มากค่ะประวัติศาสตร์


  ข้อความจากคุณ :mai  วันที่ :20/01/08  16:42:48 IP : 203.113.51.6
 ตอบลำดับที่ 6  ข้อความจากคุณ :รา  วันที่ :10/06/08  10:45:35 IP : 125.25.219.236
 ตอบลำดับที่ 7  ข้อความจากคุณ :รา  วันที่ :10/06/08  10:45:35 IP : 125.25.219.236
 ตอบลำดับที่ 8

............

  ข้อความจากคุณ :คน  วันที่ :16/07/08  18:20:39 IP : 117.47.208.112
 ตอบลำดับที่ 9

ไม่เห็นเข้าจัยเลยย งง

  ข้อความจากคุณ :คนน่ารัก  วันที่ :16/07/08  18:22:02 IP : 117.47.208.112
 ตอบลำดับที่ 10

ขอตัวอย่างข้อสอบบ้างดิ...ช่วยๆกันหน่อย

  ข้อความจากคุณ :บี...PP Island  วันที่ :17/07/08  00:19:40 IP : 119.42.67.212
 ตอบลำดับที่ 11

การเผยแผ่วิชา และ/หรือ ข้อมูลที่บุคคลที่ยังไม่รู้ให้ได้รู้ เป็นวิทยาทานที่ประเสริฐรองลงมาจากการให้อภัยทานที่เป็นทานสูงสุด

  ข้อความจากคุณ :นันทสินี น้อยปลา  วันที่ :18/09/08  13:37:41 IP : 203.118.74.117
 ตอบลำดับที่ 12

งงอะ ไม่เข้าจัย

  ข้อความจากคุณ :เด็กเรียน  วันที่ :10/10/08  16:37:43 IP : 124.121.22.120
 ตอบลำดับที่ 13

งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงมากๆ

  ข้อความจากคุณ :อารยะ  วันที่ :16/10/08  16:16:46 IP : 118.172.117.245
 ตอบลำดับที่ 14

ข้อสอบ 1/2551

ให้ยกตัวอย่างสมัยการปกครองของสมัยกรุงศรีอยุธยา
-เกี่ยวกับการเมือง
-เกี่ยวกับสังคม
-เกี่ยวกับเศรษฐกิจ

การปฏิรูปการปกครองสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ
สาเหตุการปฏิรูปการปกครอง
1. การปกครองหัวเมืองที่ใช้ระบบเมืองลูกหลวงหลานหลวงมีจุดอ่อนอยู่มาก เนื่องจากเจ้าผู้ครองนครล้วนเป็นเจ้านายชั้นสูง มีอำนาจในการปกครองค่อนข้างสูงอิสระเกือบเป็นเอกเทศ
2. อาณาเขตสมัยนั้นได้แผ่ขยายกว้างออกไปกว่าเมื่อแรกตั้งมาก
ลักษณะการปฏิรูปการปกครอง
1. การขยายอำนาจส่วนกลางออกควบคุมหัวเมืองต่าง ๆคือ การดึงอำนาจเข้าสู่ส่วนกลาง
2. หลักการแบ่งหน้าที่ หน่วยงานราชการออกเป็น 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายทหารและฝ่ายพลเรือน
3. หลักการถ่วงอำนาจ โดยการแบ่งแยกอำนาจขุนนางออกเป็น 2 ฝ่ายแล้วให้ถ่วงดุลอำนาจซึ่งกันและกัน

การปกครองส่วนกลาง
1. สมุหพระกลาโหม เป็นหัวหน้าราชการฝ่ายทหาร มีหน้าที่ตรวจตราว่าการฝ่ายทหาร ตำแหน่งสมุหพระกลาโหม ได้รับพระราทานยศและราชทินนามว่า เจ้าพระยามหาเสนาบดีวิริยภักดีบดินทรสุรินทรฤาไชย เรียกสั้น ๆว่า เจ้าพระยาเสนา มีศักดินา 10,000 ไร่ ตราประจำตำแหน่ง ตราพระคชสีห์ ถัดจากสมุหพระกลาโหมเป็นตำแหน่งแม่ทัพใหญ่ มี 2 ตำแหน่ง 1. ตำแหน่งเดโช มียศและพระราชทินนามว่า พระยาศรีราชเดโชชัย 2. ตำแหน่งท้ายน้ำ มียศและราชทินนามว่า พระยาศรีราชเดชชัยท้ายน้ำ ศักดินา 10,000 ไร่ เท่ากัน
2. สมุหนายก เป็นหัวหน้าราชการฝ่ายพลเรือน ดูแลกิจการพลเรือนหัวเมืองต่าง ๆ ควบคุมไพร่พลทั่วราชอาณาจักร มียศและราชทินนามว่า เจ้าพระยาจักศรีองครักษสมุหนายกอัครมหาเสนาธิบดี เรียกสั้น ๆ ว่า เจ้าพระยาจักรี ศักดินา 10,000 ไร่ ตาประจำตำแหน่ง ตราพระราชสีห์
ราชการฝ่ายทหารและฝ่ายพลเรือนเริ่มปะปนกันอีก เพราะว่าอยุธยาต้องเผชิญกับสงคราม ประชาชนไม่ว่าจะสังกัดฝ่ายใดต้องถูกเกณฑ์ไปเป็นทหารทุกคน

กรมจตุสดมภ์ ปรับปรุงขอบเขตอำนาจที่มีความรับผิดชอบมากขึ้น
กรมเวียง เรียกชื่อใหม่ว่า กรมนครบาล มีหน้าที่ปกครองท้องที่ ปราบโจรผู้ร้าย รักษาความสงบภายใน รวมทั้งพิจารณาคดีที่เป็นมหันตโทษ และควบคุมกรมเล็ก ๆ เรียกว่า กรมกองตระเวนขวา กรมกองตระเวนซ้าย เสนาบดีผู้บังคับบัญชา ได้รับพระราทานยศและราชทินนามว่า พระยายมราชอินทราธิบดีศรีวิชัยบริรักษ์โลกากร เรียกสั้น ๆ ว่า พระยายมราช มีศักดินา 10,000 ไร่ ตราประจำตำแหน่ง ตราพระยมราชขี่สิงห์
กรมวัง เปลี่ยนชื่อใหม่ว่า ธรรมาธิกรณ์ ดูแลรับผิดชอบงานทั้งหมดในพระราชสำนัก เสนาบดีผู้บังคับ บัญชาได้รับพระราชทานยศและทินนามว่า พระยาธรรมาธิบดีศรีวิริยพงษวงษภักดีบดินทรเดโชชัยมไหสุริยาธิบดีศรีรัตนมนเทียรบาล เรียกสั้นว่า พระยาธรรมาธิบดี ศักดินา 10,000 ไร่ ตราประจำตำแหน่ง ตราเทพยดาทรงพระโค
กรมคลัง เปลี่ยนชื่อใหม่ว่า โกษาธิบดี มีหน้าที่เก็บ จ่าย และรักษาราชทรัพย์ที่ได้จากภาษีอากร การค้าสำเภาของพระมหากษัตริย์ ส่วนกรมย่อยที่สำคัญได้แก่ กรมพระคลังสินค้า กรมท่าซ้ายและกรมท่าขวา เสนาบดีผู้บังคับบัญชาได้รับพระราชทานยศและราชทินนามว่า เจ้าพระยาศรีธรรมราชเดชชาติอำมาตยานุชิตพิพธรัตนราชโกษาธิบดี เรียกสั้นว่า ๆ ว่า พระยาศรีธรรมราช มีศักดินา 10,000 ไร่ ตราประจำตำแหน่ง ตราบัวแก้ว
กรมนา เปลี่ยนชื่อใหม่ว่า เกษตราธิการ มีหน้าที่ตรวจส่งเสริมการทำนาของประชาชน เก็บหางข้าว ออกโฉนดที่ดิน ตัดสินคดีพิพาทที่นา เสนาบดีผู้บังคับบัญชา ได้รับพระราชทานยศและราชทินนามว่า เจ้าพระยาพล-เทพราชเสนาบดีศรีไชยนพรัตน์เกษตราธิบดี เรียกสั้น ๆ ว่า พระยาพลเทพราชเสนา ศักดินา 10,000 ไร่ ตราประจำตำแหน่ง 9 ดวง ใช้ในโอกาสต่าง ๆ
กรมขุนนางมีความสำคัญ 2 ประการ
1. กรมขุนนางในฐานะเป็นหน่วยงานบริหารราชการแผ่นดิน
2. กรมขุนนางในฐานะที่เป็นหน่วยงานควบคุมกำลังคนหรือแรงงานไพร่
สมุหบัญชี มีหน้าที่เก็บรายชื่อและที่อยู่ของไพร่หลวง เรียกบัญชีรายชื่อนี้ว่า บัญชีหางว่าว
กรมสุรัสวดี มีพระราชสุภาวดี เป็นเจ้ากรม มีหน้าที่ประสานงานกับกรมต่าง ๆ ในเรื่องทะเบียนไพร่พล
การปกครองหัวเมือง
หัวเมืองชั้นใน ลดฐานะเมืองลูกหลวงหลานหลวงเป็นเมืองชั้นจัตวา ภายใต้การปกครองของราชธานี ส่งขุนนางไปปกครอง ขึ้นตรงต่อเมืองหลวง
หัวเมืองชั้นนอก แบ่งออกเป็นชั้นเอก โท ตรี ตามขนาดและความสำคัญ หัวเมืองชั้นนอกที่สำคัญคือ พิษณุโลก รองลงมาคือ นครศรีธรรมราช ส่งขุนนางหรือเจ้านายไปปกครอง ทางราชธานีจะส่งขุนนางกลางตำแหน่ง ยุกระบัตร หรือ ยกกระบัตร ไปสอดส่องดูแลการปฏิบัติราชการของเจ้าเมือง
เมืองประเทศราช เช่น ปัตตานี ไม่ได้เข้าไปควบคุมปกครอง ให้เจ้าเมืองเดิมเป็นผู้ปกครอง แต่ให้ส่งเครื่องราชบรรณาการให้ตามกำหนด

ระบบศักดินา
ระบบศักดินาเกิดขึ้นในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ เพื่อกำหนดหน้าที่ ขอบข่ายความรับผิดชอบ สิทธิ แหล่งอำนาจ ฐานะทางชนชั้นทางสังคมอยุธยา ตั้งแต่ชั้นเจ้านาย จนถึงทาส ฯลฯ
ด้วยเหตุนี้เมื่อเห็นศักดินาของผู้ใดก็จะรู้อำนาจหน้าที่และฐานะทางสังคมของบุคคลนั้น
ผลการปฏิรูปต่อการเมืองการปกครอง
1. ทำให้การปกครองส่วนกลางมีอำนาจเพิ่มขึ้นกว่าเดิม
2. ระบบขุนนางเป็นปึกแผ่นมากขึ้น
การดึงอำนาจเข้าสู่ส่วนกลาง
1. การใช้กำลังทหาร
2. การคุมอำนาจทางเศรษฐกิจ
3. การตั้งตำแหน่งยุกบัตรหรือยกกระบัตร
4. การออกกฏหมายควบคุมพฤติกรรมของเจ้าเมือง
การสร้างระบบขุนนาง ได้ลดอำนาจขุนนางให้น้อยลง หัวเมืองชั้นในที่มีขุนนางปกครองเรียกว่า ผู้รั้ง ระบบขุนนางในสมัยนี้ยังไม่มีการจำแนกความรู้ความสามารถเฉพาะทาง
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
ประเทศตะวันตกที่เข้ามาติดต่อค้าขายกับอยุธยา คือ ประเทศโปรตุเกส ในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 ได้ลงนามในสนธิสัญญาทางพระราชไมตรีและการค้า นับเป็นสนธิสัญญาฉบับแรกที่อยุธยาทำกับประเทศตะวันตก
การค้าสมัยอยุธยาเจริญรุ่งเรืองที่สุดในสมัยสมเด็จพระเอกาทศรถ
การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
การจัดระบบไพร่ ไพร่แบ่งออกเป็นฝ่ายทหารและพลเรือน และยังบ่งออกเป็น 2 ประเภท
1. ไพร่หลวง เป็นไพร่ของพระมหากษัตริย์ โดยมีขุนนาง เป็นผู้ปกครองควบคุม
2. ไพร่สม เป็นไพร่ส่วนตัวของพวกมูลนาย คือ เจ้านายและขุนนาง
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
การขึ้นมามีอำนาจของขุนนาง การปฏิรูปการปกครองสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ทำให้ขุนนางมีอำนาจทางการเมืองมากขึ้นกว่าเดิม
การรับวิทยาการจากตะวันตก ได้รับวิทยาการสมัยใหม่จากโปรตุเกส การทำปืนใหญ่ การหล่อกระสุนดินดำการมีอาวุธที่ทันสมัยอยุธยามีอำนาจทางการทหารมากขึ้น  ข้อความจากคุณ :คนเพิ่งสอบมา  วันที่ :27/10/08  10:14:16 IP : 118.173.202.179
 ตอบลำดับที่ 15  ข้อความจากคุณ :อ.  วันที่ :24/11/08  18:04:14 IP : 125.26.128.3
 ตอบลำดับที่ 16

ชุดวิชานี้ ข้อสอบปรนัยเท่าไร อัตนัย เท่าไร เผื่อจะได้เลือกเป็นชุดวิชาเสรี ครับ

  ข้อความจากคุณ :อยากจบ  วันที่ :9/12/08  12:38:45 IP : 125.26.218.41
 ตอบลำดับที่ 17  ข้อความจากคุณ :ฟ้า  วันที่ :23/12/08  17:12:51 IP : 222.123.136.72
 ตอบลำดับที่ 18  ข้อความจากคุณ :สาว  วันที่ :23/12/08  17:13:53 IP : 222.123.136.72
 ตอบลำดับที่ 19  ข้อความจากคุณ :ฟาง  วันที่ :23/12/08  17:14:52 IP : 222.123.136.72
 ตอบลำดับที่ 20  ข้อความจากคุณ :กด  วันที่ :29/01/09  17:23:03 IP : 58.147.36.218
 ตอบลำดับที่ 21  ข้อความจากคุณ :lk;  วันที่ :6/02/09  23:26:43 IP : 202.149.24.129
 ตอบลำดับที่ 22

ช่วยบอกแนวข้อสอบ80101 ด้วยครับ ขอบคุณครับ

  ข้อความจากคุณ :โชค  วันที่ :22/04/09  20:45:21 IP : 118.173.203.243
 ตอบลำดับที่ 23

ขอบคุณนะครับ

  ข้อความจากคุณ :engine_1049  วันที่ :8/05/09  14:19:39 IP : 125.24.181.224