+++กรณีที่ท่านเข้ามาหน้านี้โดยตรงและต้องการไปที่หน้าแรกของนัดพบดอทคอม คลิ๊กที่นี่!!+++
  แนวข้อสอบวิชา 33304


แนวข้อสอบวิชา 33304 ขอบข่ายการศึกษาและวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
ซัมเมอร์/ 2549 เล่มที่ 1
เท่าที่จำได้ คำถามบางข้ออาจไม่ตรงที่พิมพ์ส่งให้ แต่ความหมาย คำตอบตรงตามนี้

1. นิโคลาส เฮนรี ได้แบ่งพัฒนาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ช่วง ค.ศ. 1927 – 2950 ไว้อย่างไร ? หน้า 8
ตอบ หลักการบริหารและการท้าทาย
2. พัฒนาการของ รปศ. ยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ถึง ค.ศ. 1970 ให้ความสนใจกับอะไรบ้าง ? หน้า 13
ตอบ 1.การหันมาสนใจพฤติกรรมศาสตร์ 2. การสนใจเรื่องการเมืองและค่านิยมของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
3. การศึกษาการบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบ
4. การศึกษาการบริหารและทฤษฎีองค์การ
3. ข้อใดคือรัฐประศาสนศาสตร์ในความหมายใหม่ ? หน้า 17
ตอบ 1.การสนใจเรื่องที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
2 .แนวความคิดที่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับค่านิยม
3. ความเสมอภาคทางสังคม
4. การเปลี่ยนแปลง
4. ทฤษฎีองค์การที่อาศัยหลักมนุษย์นิยมเน้นให้ความสำคัญอะไร ? หน้า 19
ตอบ ความรู้สึก การตีความ การประเมินแต่ละคนที่มีต่อองค์กร
5. ข้อใดไม่ใช่สถานภาพทาง รปศ. ในปัจจุบัน ? หน้า 24
ตอบ สถานภาพในปัจจุบันมี 4 ประการ
1. ความเป็นศาสตร์ 2. ความเป็นสหวิทยาการ 3. เป็นสังคมประยุกต์ 4. เป็นวิชาชีพ
6. ทฤษฎีที่อธิบายสภาพการณ์หรือความสัมพันธ์ระหว่าตัวแปรตามความเป็นจริงเรียกว่าอะไร ? หน้า 25 ข้อ 1.3
ตอบ ทฤษฎีพรรณนาและอธิบาย
7. เทคนิคที่มุ่งเสนอกรอบของการวิเคราะห์เพื่อการศึกษาการวินิจฉัยสั่งการในสถานการณ์ที่มีการแข่งขันหรือการขัดแย้งเป็นทฤษฎีใด ? หน้า 31
ตอบ ทฤษฎีเกม
8. ข้อความซึ่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง 2 แนวคิดขึ้นไปเรียกว่าอะไร ? หน้า 62
ตอบ ข้อทฤษฎี
9. ประเภทของทฤษฎีมีอะไรบ้าง ? หน้า 66
ตอบ
1. ตามเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการพัฒนาองค์ความรู้
2. ตามเกณฑ์เกี่ยวเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายของทฤษฎี
3. ตามเกณฑ์เกี่ยวกับความซับซ้อนของความสัมพันธ์
4. ตามเกณฑ์เกี่ยวกับขนาดของแนวคิด
5. ตามเกณฑ์เกี่ยวกับความแน่นอนของการพยากรณ์
6. ตามเกณฑ์เกี่ยวกับสัณฐานทฤษฎี
10. ถ้า X เกิด ฉะนั้น Y ก็ต้องเกิด เป็นทฤษฎีตามข้อใด ? หน้า 68
ตอบ ดีเทอมินิสติค
11. การประเมินทฤษฎีมะอะไรบ้าง ? หน้า 70
ตอบ 1. เกณฑ์เกี่ยวกับความประหยัด 2. เกณฑ์เกี่ยวกับความสอดคล้องภายใน 3. เกณฑ์เกี่ยวกับความกว้างขวางครอบคลุม 4. เกณฑ์เกี่ยวกับความสามารทดสอบ 5. เกณฑ์เกี่ยวกับคุณค่าทางปฏิบัติ
12. การพัฒนาองค์ความรู้ทาง รปศ. ยุคบุกเบิกเน้นให้ความสำคัญอะไร ? หน้า 76
ตอบ 1. หลักประสบการณ์นิยม 2. หลักอำนาจนิยม 3. หลักเหตุผลนิยม
13. กรอบ รปศ. ยุคพฤติกรรมนิยมเน้นให้ความสำคัญเรื่องอะไร ? หน้า 80
ตอบ บรรยากาศองค์การ แรงจูงใจ ขวัญกำลังใจ ความพอใจในงาน
14. กรอบ รปศ. ยุคหลังพฤติกรรมนิยมเน้นให้ความสำคัญอะไร ? หน้า 83 (คน)
15.สภาพแวดล้อมการบริหารรัฐกิจที่แตกต่างไปจากสภาพแวดล้อมอื่น ๆ คือข้อใด ? หน้า 93
ตอบ 1.ปัจจัยที่เกี่ยวกับการเมือง 2.ปัจจัยเกี่ยวกับผู้นำ 3.ปัจจัยเกี่ยวกับจิตวิทยา 4.ปัจจัยเกี่ยวกับการบริหาร
16. ข้อใดไม่ใช่สภาพแวดล้อมโดยทั่ว ๆ ไป ? หน้า 94
17. นักวิชาการคนใดไม่ได้ศึกษาสภาพแวดล้อมการบริหารรัฐกิจ ? หน้า 102
ตอบ นักวิชาการที่ศึกษาสภาพแวดล้อมการบริหารรัฐกิจ 1. เกาส์ 2.ดาห์ล 3. ริกกส์ 4.วอลโด 5. เฮฟฟี่
18. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์การศึกษาสภาพแวดล้อมการบริหารรัฐกิจ ? หน้า 107
19. ความเปลี่ยนที่เกิดขึ้นกับระบบย่อยและมีผลกระทบกับระบบใหญ่เป็นความเปลี่ยนแปลงแบบใด ? หน้า 115
ตอบ ความเปลี่ยนแปลงแบบเบตา
20. ข้อใดไม่ใช่สภาพแวดล้อมของนโยบายสาธารณะ ? หน้า 130
21. การกำหนดนโยบายสาธารณะขั้นตอนใดเป็นขั้นตอนสุดท้าย ? หน้า 133
ตอบ การประกาศใช้นโยบายสาธารณะ
22. ตัวแบบที่มีรากฐานมากจากตัวแบบระบบบริหารทางวิทยาศาสตร์เป็นตัวแบบใด ? หน้า 136
ตอบ ตัวแบบระบบ
23. การนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติข้อใดเป็นการนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติระดับมหภาค ? หน้า 141
ตอบ 1. ขั้นการแปลงนโยบายให้เป็นแนวทาง/แผนงาน/โครงการ 2. การยอมรับแนวทาง/แผนงาน/โครงการ
24. วิชาการบริหารการพัฒนาเริ่มขึ้นเมื่อ คศ. ใด ? หน้า 144
ตอบ ค.ศ. 1950
25. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหารการพัฒนามีอะไรบ้าง ? หน้า 148
ตอบ 1. สภาพแวดล้อม 2. การเมืองและกฎหมาย 3. ประชากร 4. องค์กรที่มีหน้าที่กำกับและตรวจสอบ
26. ข้อใดให้ความหมายวิทยาการจัดการได้อย่างถูกต้อง ? หน้า 159
27. ขั้นตอนในการดำเนินการดำเนินการและตัดสินใจแก้ไขปัญหาด้านการจัดการขั้นตอนแรกคืออะไร ? หน้า 165
ตอบ การระบุปัญหา
28. กระบวนการตัดสินใจของวิทยาการจัดการ เมื่อสร้างตัวแบบทางคณิตศาสตร์แทนระบบปัญหาแล้วขั้นตอนต่อไปคือข้อใด ? หน้า 171
ตอบ การค้นหาทางเลือกต่าง ๆ
28. ตัวแบบเทคนิคการตัดสินใจที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อนำมาใช้ในการตัดสินใจ การวางแผนควบคุมโครงการที่มีความสับซับซ้อนเป็นตัวแบบใด ? หน้า 174
ตอบ ตัวแบบโครงข่าย


ข้อความจากคุณ :pak  วันที่ :30/10/07  11:28:42 IP : 124.120.6.51
  www.nudpop.com
 ตอบลำดับที่ 1

29. เงื่อนไขการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมของประชาชนตามแนวคิดของ บี.เอฟ.สกินเนอร์ คือข้อใด ? หน้า 187
ตอบ เครื่องชี้วัดค่าใช้จ่ายต่ำ เครื่องชี้วัดผลประโยชน์สูง
30. ข้อใดไม่ใช่สภาพแวดล้อมภายในเกี่ยวกับแนวคิดทางเลือกสาธารณะ ? หน้า 191
31. Reinventing Government หมายความถึงข้อใด หน้า 194 หรือกิจกรรมหน้า 198
32. แนวคิดที่ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมแบบประชาธิปไตยเป็นแนวคิดตามข้อใด ? หน้า 212
ตอบ ตัวแบบประชารัฐ
33. ข้อใดเป็นแนวคิดพื้นฐานของเศรษฐศาสตร์ต้นทุน – ธุรกรรม ? หน้า 216
ตอบ ทฤษฎีผู้ว่าจ้างและตัวแทน
34. แนวคิดใดเน้นให้ความสำคัญต่อการสร้างศีลธรรมและคุณธรรม ? หน้า 220
ตอบ ชุมชนนิยม
35. ข้อใดเป็นแนวคิดหลักของรัฐประศาสนศาสตร์ยุคใหม่ ?
ตอบ 1. แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ 2. แนวคิดจัดการนิยม 3. แนวคิดทางรัฐศาสตร์ 4. แนวคิดกฎหมายปกครอง
36. การจัดการสมัยใหม่ให้ความสำคัญกับอะไร ? หน้า 227
ตอบ 1. การลดการควบคุมของหน่วยงานกลาง 2. การปรับลดขนาดของระบบราชการ 3. แนวคิดประชารัฐและกฎหมายมหาชน


  ข้อความจากคุณ :pak  วันที่ :30/10/07  11:29:13 IP : 124.120.6.51
 ตอบลำดับที่ 2

ขอบคุณแนวข้อสอบจากน้องก๊อบแก๊บครับ

download ทั้งหมดที่ http://www.nudpop.com/download1/33304_1.zip
download ทั้งหมดที่ http://www.nudpop.com/download1/33304_2.zip
download ทั้งหมดที่ http://www.nudpop.com/download1/33304_3.zip
  ข้อความจากคุณ :pak  วันที่ :30/10/07  11:30:56 IP : 124.120.6.51
 ตอบลำดับที่ 3

http://www.nudpop.com/download1/33304_1.zip
http://www.nudpop.com/download1/33304_2.zip
http://www.nudpop.com/download1/33304_3.zip


  ข้อความจากคุณ :pak  วันที่ :30/10/07  11:31:37 IP : 124.120.6.51
 ตอบลำดับที่ 4

ลืมบอก.....เจ้าของแนวข้อสอบ คุณ meen wangtong ค่ะ

  ข้อความจากคุณ :ก๊อบแก๊บ  วันที่ :30/10/07  13:09:23 IP : 124.121.126.58
 ตอบลำดับที่ 5

มีอีกมั๊ยคะขออีกหน่อย เหลือวิชาสุดท้ายแล้วอยากจบอ่ะ ได้โปรด

  ข้อความจากคุณ :น้องเมี่ยวเมี้ยว  วันที่ :17/01/08  12:37:36 IP : 118.175.130.8
 ตอบลำดับที่ 6

ขอบคุณที่มีความกรุณาเด็กน้อยที่หน้สงสาร ขอให้หล่อให้สวยให้รวยนะคับ

  ข้อความจากคุณ :เด็กน้อย  วันที่ :6/03/08  11:51:32 IP : 118.173.206.34
 ตอบลำดับที่ 7

ขอบคุณมากค่ะ ทุกท่านที่ใจดี ขอให้ผลดีคืนกลับสู่ทุกท่านหลาย ๆ เท่าค่ะ

  ข้อความจากคุณ :คนโชคดี  วันที่ :17/03/08  12:15:52 IP : 125.26.119.221
 ตอบลำดับที่ 8

ขอให้ความดีของท่าน ที่ช่วยทุกคน เจอแต่สิ่งดี ครับ

  ข้อความจากคุณ :ผู้เรียน  วันที่ :23/04/08  14:40:48 IP : 58.8.46.175
 ตอบลำดับที่ 9

ขอโน๊ตย่อวิชาขอบข่าย 33304 และวิชาองค์การและการจัดการด้วยนะค่า Email poplapu@correct.go.th

  ข้อความจากคุณ :ลำพูน  วันที่ :1/05/08  16:18:32 IP : 125.25.164.39
 ตอบลำดับที่ 10

ขอบคุณ

  ข้อความจากคุณ :อุบล  วันที่ :8/05/08  17:53:34 IP : 125.25.203.34
 ตอบลำดับที่ 11

ขอบคุณมากค่ะ...จะเก็บไว้เป็นแนวค่ะ

  ข้อความจากคุณ :สิทธิ์น้อง มสธ.  วันที่ :4/06/08  11:59:42 IP : 125.26.7.201
 ตอบลำดับที่ 12

ขอด้วยคนค่ะ ขอโน๊ตย่อวิชาขอบข่าย 33304 และวิชาองค์การและการจัดการด้วยนะค่า Email 1.sillyfools@live.com

  ข้อความจากคุณ :auau  วันที่ :5/06/08  22:53:25 IP : 125.24.236.24
 ตอบลำดับที่ 13

อยากได้ชีทสรุปวิชาขอบข่าย,หน่วยเน้น,แนวข้อสอบ จะสอบภาคพิเศษ 3 ส.ค. 51 วิชาสุดท้ายแล้วค่ะ ลงทะเบียนมา 3 ครั้งแล้วไม่ผ่าน khwan9@thaimail.com

  ข้อความจากคุณ :khwan  วันที่ :12/06/08  12:54:34 IP : 118.175.127.32
 ตอบลำดับที่ 14

ขอบคุณมากนะคะคุณ meen wangtong

  ข้อความจากคุณ :orrange  วันที่ :24/06/08  16:25:19 IP : 122.154.5.133
 ตอบลำดับที่ 15

ผมขอสรุปวิชา 33304 ด้วยคนนะครับ

  ข้อความจากคุณ :tik@chiangrai  วันที่ :20/07/08  15:58:30 IP : 222.123.71.224
 ตอบลำดับที่ 16

athawongsa@hotmail.com

  ข้อความจากคุณ :tik@chiangrai  วันที่ :20/07/08  15:59:19 IP : 222.123.71.224
 ตอบลำดับที่ 17

เธ‚เธญเนเธ™เธง เธงเธดเธŠเธฒเธญเธ‡เธ„เนŒเธเธฒเธฃเนเธฅเธฐเธเธฒเธฃเธˆเธฑเธ”เธเธฒเธฃเธ”เน‰เธงเธข3561101 เธ‚เธญเธšเธ„เธธเธ“เธ„เธฃเธฑเธš nipan_p@hotmail.com

  ข้อความจากคุณ :nipan  วันที่ :24/08/08  00:02:37 IP : 61.19.65.60
 ตอบลำดับที่ 18

คงอ่านไม่ทันแน่นอน ยังไงขอซีทสรุปวิชา องค์การการและการจัดการด้วยน่ะค่ะ และ บริหารราชการส่วนท้องถิ่น เพราะยังไม่ได้หนังสือเลย รบกวนขอส่งซีทสรุปให้ด้วยน่ะคะ ing_2521@hotmail.com ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ


  ข้อความจากคุณ :อิง  วันที่ :25/08/08  09:24:50 IP : 117.47.43.185
 ตอบลำดับที่ 19

33304 เหลือวิชานี้วิชาเดียวค่ะ สอบตั้งแต่แรกมาถึงปัจจุบันเนียะ 5 ครั้งแล้ว(เศร้ามากเลย) ก็ยังไม่ผ่าน ถ้ามีชีทสรุป รบกวนส่งให้ด้วยนะค่ะ s_siriphol@yahoo.co.th ขอบคุณมากเลยค่ะ

  ข้อความจากคุณ :kob  วันที่ :19/09/08  08:03:54 IP : 125.25.18.129
 ตอบลำดับที่ 20

ขอบคุณค่ะ

  ข้อความจากคุณ :cime  วันที่ :24/09/08  16:53:07 IP : 203.151.46.131
 ตอบลำดับที่ 21

ขอซีทสรุปวิชา 33304 ด้วยค่ะ ratchanit@sanook.com

  ข้อความจากคุณ :รัชนิศ เพชรรัตน์  วันที่ :6/10/08  16:10:56 IP : 58.97.8.57
 ตอบลำดับที่ 22

ขอชี้ดสรุปขอบข่ายด้วยค่ะ
karn_born@hotmail.com


  ข้อความจากคุณ :กานต์  วันที่ :8/10/08  08:51:19 IP : 124.120.146.230
 ตอบลำดับที่ 23

PDF
http://www.uploadtoday.com/download/?72277&A=873675


ลองทำแบบฝึกปฏิบัติ ดีๆ ไม่น่ายากนะครับ
ไอ้ที่ให้โหลดนั่น แบบฝีกปฏิบัติก่อนหลังนะครับ
ใครมีแล้ว ไม่ต้องโหลดนะครับ


  ข้อความจากคุณ :MM  วันที่ :15/10/08  23:01:40 IP : 58.8.47.37
 ตอบลำดับที่ 24

ล่าสุดเห็นจะเป็น ปรับปรุง ปี 2551 ครั้งที่ 1 (33304)นะครับ อยู่ในแผ่นชีดี ที่มากับหนังสือ ไม่รู้ว่าจะออก กี่เปอร์เซ็นลองเปิดดูนะครับ

  ข้อความจากคุณ :ไข่เน่า  วันที่ :20/10/08  13:42:34 IP : 58.10.128.183
 ตอบลำดับที่ 25

Thanks a lot

  ข้อความจากคุณ :Nuek LoSo  วันที่ :24/10/08  08:23:39 IP : 58.9.199.28
 ตอบลำดับที่ 26

อยากได้โน้ตย่อด้วย supawat.c@cpf.co.th ขอบพระคุณอย่างสูง

  ข้อความจากคุณ :กระโจมทอง  วันที่ :10/12/08  22:23:09 IP : 115.67.56.86
 ตอบลำดับที่ 27

33304 เหลือวิชานี้วิชาเดียวค่ะ สอบตั้งแต่แรกมาถึงปัจจุบันนับครั้งเกือบไม่ถ้วนแล้ว ก็ยังไม่ผ่าน ถ้ามีชีทสรุป รบกวนส่งให้ด้วยนะค่ะ tunyaporn99@gmail.com ขอบคุณมากเลยค่ะ

  ข้อความจากคุณ :ธันยพร   วันที่ :22/12/08  11:09:56 IP : 125.27.175.40
 ตอบลำดับที่ 28

ขอบคุณมากค่ะ

  ข้อความจากคุณ :ธิดารัตน์  วันที่ :25/01/09  12:52:50 IP : 222.123.86.129
 ตอบลำดับที่ 29

ขอด้วยนะคะรบกวนส่งให้ด้วย w_tim@windowslive.com ขอบพระคุณมากๆๆๆๆ

  ข้อความจากคุณ :บ๊วยหวาน  วันที่ :9/02/09  19:42:43 IP : 222.123.208.220
 ตอบลำดับที่ 30

น้องอีกคนที่อยู่ในข่ายที่จะสอบม่ผ่าน ช่วยเป็นกำลังใจให้น้องด้วย

  ข้อความจากคุณ :น้องอุบล ถาปะบุตร  วันที่ :4/03/09  21:14:52 IP : 125.26.251.106
 ตอบลำดับที่ 31

ขอบคุณจ๊าดนัก...เด้อ

  ข้อความจากคุณ :อีสานเหนือ  วันที่ :17/03/09  11:30:47 IP : 61.19.213.194
 ตอบลำดับที่ 32

น้องก็ยังสอบวิชา 33304 ไม่ผ่านเหมือนกันนะคะ รบกวนขอแนวข้อสอบที่เด็ดสุดๆ ด้วยนะคะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ e mail / tanaponj@gmail.com

  ข้อความจากคุณ :น้องฝน  วันที่ :18/03/09  10:29:43 IP : 125.27.121.179
 ตอบลำดับที่ 33

ยังสอบไม่ผ่านเหมือนกัน ขอแนวข้อสอบ33304ด้วยคะ ขอขอบคุณล่วงหน้า
e mail / kantheera@hotmail.com


  ข้อความจากคุณ :เป้า  วันที่ :18/03/09  22:42:41 IP : 124.121.191.184
 ตอบลำดับที่ 34

รบกวนขอแนวข้อสอบหรือไม่ก็แบบสรุปโดยย่อของวิชา33304ด้วยนะคะ e mail /bw-noy@windowslive.com ขอขอบคุณล่วงหน้านะคะ

  ข้อความจากคุณ :น้อย  วันที่ :28/03/09  09:38:45 IP : 125.26.218.153
 ตอบลำดับที่ 35

ขอชีทสรุปแนวข้อสอบ 33304 บ้างนะคะ ลงมา 2 ปี แล้วยังไม่ผ่านเลย พี่รบกวนส่งผ่าน e-mail ให้หน่อยนะดะ turex_21@hotmail.com

  ข้อความจากคุณ :จากเล็ก  วันที่ :22/04/09  09:59:14 IP : 113.53.170.147
 ตอบลำดับที่ 36

ขอชีทสรุปแนวข้อสอบ 33304 บ้างนะคะ รบกวนส่งผ่าน e-mail ให้หน่อยนะดะ memez_king@hotmail.com ขอขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

  ข้อความจากคุณ :มีมี่  วันที่ :23/04/09  09:25:58 IP : 125.26.208.184
 ตอบลำดับที่ 37

ขอชีทสรุปแนวข้อสอบ 32308เศรษฐศาสตร์ประยุกต์เพือการจัดการ บ้างนะครับ รบกวนส่งผ่าน e-mail ให้หน่อยนะดรับเหลือตัวสุดท้ายแล้วครับสอบมา3รอบแล้วไม่ผ่านครับppm_dech@hotmail.com ขอขอบคุณล่วงหน้าครับ

  ข้อความจากคุณ :ppm  วันที่ :24/04/09  15:12:14 IP : 124.121.70.181
 ตอบลำดับที่ 38

ขอบคุณค่ะ

  ข้อความจากคุณ :ตาล  วันที่ :2/05/09  09:51:34 IP : 118.173.153.236
 ตอบลำดับที่ 39

แสดงว่าวิชาขอบข่ายฯ (33304) นี้ยากจริงๆ น้ำก็เหลือวิชานี้แหละที่ยังไม่ผ่านซักทีไม่รู้จะทำยังไงดีน้าถ้าใครมีแนวข้อสอบขอความอนุเคราะห์ส่งให้หน่อยนะค่ะ nam_oil@hotmail.com

  ข้อความจากคุณ :น้ำค่ะ  วันที่ :31/05/09  12:22:27 IP : 61.7.167.99
 ตอบลำดับที่ 40

ลงวิชาขอบข่ายฯ ในภาคพิเศษด้วย กลัวไม่ผ่านมาก ๆๆๆๆๆ ไม่มีสอบซ่อมซะด้วย ถ้าใครมีชีทสรุปหรือแนวข้อสอบ รวกวนช่วยส่งให้ด้วยนะคะ tum_y@hotmail.com ค่ะ

ขอบคุณล่วงหน้านะคะ  ข้อความจากคุณ :ตุ๋มจ้า  วันที่ :5/06/09  16:20:06 IP : 58.10.164.226