หัวข้อ :: แนวข้อสอบการบริหารราชการไทย
ไปสอบมาเมื่อวันที่ 25 เมษายน 52 คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์บ้างก็เลยทำมาให้ดูกัน
(ถ้าคำตอบไม่ถูกก็ต้องขอโทษนะลองดูละกัน)
การบริหารราชการไทย
1. การบริหารคือศิลปะในการทำงาน คือ ทฤษฎีของใคร ปีเตอร์ เอฟ ดรักเกอร์
2. ข้อใดไม่ใช่คุณค่าของการบริหาร ข้อ 4 หน้า 6
3. หน่วยงานใดที่ใช้หลักการในการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น (วิเคราะห์จากหน้า 7)
4. ข้อใดม่ใช่คุณลักษณะของการบริหารราชการที่ดี (วิเคราะห์จากหน้า 8 ข้อ 4)
5. ข้อใดไม่ใช่แนวคิด ความสำคัญของการบริหารราชการ หน้า 9
6. การทีรัฐบาลมีวุตถุประสงค์เข้าแทรกแซงกิจการในตลาดภาคเอกชนเพื่อรักษาความเป็นธรรมในการแข่งขัน เป็นประเภทของภารกิจใด หน้า 12
7. ข้อใดไม่ใช่การบริหารราชการส่วนกลาง หน้า 14 ข้อ 1
8. ส่วนราชการใดต่อไปนี้ที่เป็นองค์กรอิสระ หน้า 16 ข้อ 1.4
9. ส่วนราชการใดต่อไปนี้ที่เป็นนิติบุคคล หน้า 17 ตอบ จังหวัด
10. ข้อใดต่อไปนี้ที่จัดตั้งขึ้นตามลักษณะการปกครองท้องที่ หน้า 18 ตอบ ตำบล
11. การจำแนกบุคลากรตามลักษณะงาน หน้าที่ ความรับผิดชอบเป็นการจำแนก แบบใด 1.จำแนกตำแหน่ง 1จำแนกตามสายงาน 3.หน้าที่.............
12. การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นได้กระจายอะไรสู่ท้องถิ่น 1. อำนาจวินิจฉัยสั่งการบางอย่าง 2. กระจายอำนาจบุคลากรท้องถิ่น งบประมาณ
13. ข้อใดคือการควบคุมจากภายนอก หน้า 35 ข้อ 2
14. สมัยสุโขทัยเหตุใดจำต้องมี “สรีดภงค์” 1. เพื่อการประมง 2.เพื่อแบ่งเขตแดน 3. เพื่อการเกษตร
15. การปฏิรูปการปกครองเริ่มจากสมัยใด
16. ข้อใดคือลักษณะของการปกครองแบบแบ่งอำนาจการปกครอง หน้า 48 1. หัวเมืองชั้นใน 2. ประเทศราช 3.เมืองอุปราช 4.พญามหานคร 5.เมืองลูกหลวง
17. การฟ้องกันระหว่างราษฎรกับราษฎรผู้ใดเป็นผู้ตัดสิน หน้า 55 1.เวียง 2.วัง 3. คลัง 4. นา 5. ศาล
18. สุขาภิบาลจัดขึ้นครั้งแรกในสมัยใด
19. สุขาภิบาลแห่งแรกที่เป็นการปกครองส่วนท้องถิ่นคือ หน้า 66 มีกรุงเทพกับท่าฉลอมไม่แน่ใจลองอ่านดู
20. ข้อใดคือสาเหตุในการปฏิรูประบบราชการใน สมัย ร.5
21. ข้อใดไม่ใช่นโยบายการบริหารราชการ ในสมัยร.5 หน้า 68
22. ในปัจจุบันไทยใช้ระบบบริหารราชการแบบใด ตอบ แบบบูรณาการ
23. ข้อใดคือปัจจัยที่มีผลกระทบโดยตรงต่อการดำเนินงานขององค์การ หน้า 92 ดูสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกว่ามีอะไรบ้าง
24. ข้อใดคือวัฒนธรรมที่มีผลต่อการบริหารราชการ หน้า 107
25. ค่านิยมที่มีผลต่อการบริหารราชการไทย คือ หน้า 100
26. ลักษณะความสัมพันธ์ของกลุ่มทุติยภูมิ คือข้อใด หน้า 111
27. ลักษณะของกลุ่มปฐมภูมิทำให้เกิดปัญหาด้านใด หน้า 114 1. การคอรัปชั่น 2. ระบบคุณธรรม...........
28. ข้อใดคือหลักอิทธิบาท 4 หน้า 124 ในตาราง
29. ข้อใดคือลักษณะของเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม หน้า 136 1.เอกชนมีสิทธิในการเลือกอาชีพ
30. ข้อใดไม่ใช่เป้าหมายพื้นฐานทางเศรษฐกิจของรัฐ หน้า 141
31. ภาษีประเภทใดที่สามารถผลักภาระภาษีให้แก่ผู้อื่นได้ ตอบ มูลค่าเพิ่ม
32. รายได้ของรัฐแบ่งออกเป็นกี่ประเภท ตอบ 2 ประเภท ภาษี และไม่ใช่ภาษี
33. หากรัฐเป็นหนี้มากจะทำให้เกิดภาวะใด ตอบ เงินเฟ้อ
34. ปัญหาของรัฐบาลในการนำ e-governane มาใช้คือ หน้า 117
35. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายการเมือง หน้า 187 สรุปท้าย
36. รูปแบบของรัฐอิเล็กทรอนิค เป็นการสื่อสารแบบใด 1.ทางเดียว 2.สองทาง 3. ปฏิสัมพันธ์กัน 4.เบ็ดเสร็จ
37. หน้าที่ของสถาบันตุลาการคือ ข้อใด หน้า 196 ข้อ 5
38. พฤติกรรมข้อใดแสดงถึงการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน หน้า 203-207 ตอบ กำหนดตัวผู้ปกครอง
39. ข้อใดคือแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการเมืองไทย หน้า 212 สรุปท้าย ตอบ แบบมีส่วนร่วม
40. พฤติกรรมทางการเมืองที่มีอิทธิพลต่อการบริหารราชการไทย คือข้อใด หน้า 219
41. ระบบราชการก่อนการปฏิรูประบบราชการไทยมีลักษณะอย่างไร 223-224
42. วิธีการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติมีลักษณะแบบใด ตอบแนวกิจกรรมที่ 5.5.8 หน้า 234
43. ประเทศใดที่ใช้ระบบกึ่งประธานาธิบดี หน้า 247 ฝรั่งเศส
44. ผู้ใดมีอำนาจหน้าที่ในการเปิดอภิปราย
43. ข้อใดคือขั้นตอนสุดท้ายในการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี ตอบ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
44. ข้อใดคือการเรียงลำดับที่ถูกต้อง
1.คัดเลือกคณะรัฐมนตรี
2.พรรคที่มีเสียงข้างมากคัดเลือกนายกรัฐมนตรี
3.นำขึ้นทูลเกล้าให้ทรงลงปรมาภิไทย
4.ประกาศในราชกิจจานุเบกษา (นี่คือโจทย์ลองเรียงเองจ้า)
45. ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวน 50,000 คนร่วมลงชื่อร้องขอต่อรัฐสภาเพื่อให้พิจารณาสิ่งใด หน้า 263
46. หากในงบประมาณนั้นต้องการคำวินิจฉัยว่านายกรัฐมนตรีต้องลงชื่อรับรอง................ผู้ใดเป็นผู้ชี้ขาด มีในแบบฝึกหัด (จำโจทย์มะด้าย)
47. การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของสภาผู้แทนราษฎร หน้า 265 (เรียงลำดับขั้นตอน)
48. ข้อใดต่อไปนี้เป็นควบคุมฝ่ายบริหาร หน้า 276-277
49. คณะรัฐบาลต้องแสดงความรับผิดชอบต่อสภาอย่างไร
50. การเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลเป็นอำนาจของใคร หน้า 283 ข้อ 2.2
51. ผู้ใดมีอำนาจถอดถอนรัฐมนตรี หน้า 288
52. ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของรัฐบาล หน้า 298 1. ควบคุมกำลังพล 2.ดำเนินความสัมพันธ์กับต่างประเทศ 3. เนรเทศคนต่างด้าว 4. กำหนดนโยบาย
53. ตามพรบ.บริหารราชการแผ่นดินได้มีการปฏิรูปอะไรบ้าง
54. หน่วยงานใดที่มีส่วนร่วมในการบริหารนโยบาย หน้า 320-323
55. ข้อใดไม่ใช่การควบคุมความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน หน้า 330
56. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับแนวคิดการควบคุมการใช้อำนาจของฝ่ายบริหาร
57. แนวคิดการควบคุมฝ่ายบริหารโดยฝ่ายปกครอง เป็นแนวคิดตามแบบกฎหมายใด หน้า 358 ซีวิล ลอร์
58. ข้อใดกล่าวไม่ถูกเกี่ยวกับศาล หน้า 364
59. องค์กรที่มีอำนาจวินิจฉัยกฎหมายใดขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ คือ ศาลยุติธรรม
60. ข้อใดไม่ใช่อำนาจของศาล
61. ข้อใดต่อไปนี้มิใช้หน้าที่ของอัยการ หน้า 394
62. ผู้มีสิทธิร้องขอให้รื้อฟื้นคดีขึ้นมาพิจารณาใหม่คือใคร หน้า 399
63. ผู้มีอำนาจในการสืบเสาะพินิจ คือข้อใด หน้า 400 พนักงานคุมประพฤติ
64. ชื่อส่วนราชการ ขึ้นตรงต่อหน่วยงานใด
เล่มที่ 2
65. ข้อใดต่อไปนี้ที่เมื่อผู้รับมอบอำนาจที่หน้าที่ต้องรับมอบอำนาจแล้วจะมอบอำนาจให้แก่ผู้อื่นต่อไปอีกไม่ได้ หน้า 30
66. อ่านแนวคิดเกี่ยวกับการปฏิรูประบบราชการ หน้า 42 จำคำถามไม่ได้
67. ข้อใดไม่ใช่แนวคิดเกี่ยวกับการแปรรูปองค์กรภาครัฐ หน้า (ให้จำภาษาอังกฤษด้วย)
68. การบริหารราชการในระดับขั้นที่สอง เป็นแนวคิดของใคร หน้า 75 โดนาลดี
69. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบพื้นฐานของหน่วยงานของรัฐ หน้า 79 ข้อ 2.1.2
70. ปัญหาที่เกิดจากการจัดโครงสร้างทางการบริหาร หน้า 105
71. ข้อใดไม่ใช่แนวทางการปรับปรุงโครงสร้างทางการบริหาร หน้า 108 แนวทางคือ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
กลยุทธ์
72. แนวโน้มในการบริหารราชการส่วนภูมิภาคคือ หน้า 110
73. องค์การแห่งการเรียนรู้ใช้พัฒนาใคร 1. บุคคลทั่วไป 2. ผู้บริหาร........
75. ในอนาคตหน่วยงานที่จะลดบทบาทลงคือ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
76. ในอนาคตหน่วยงานที่จะเพิ่มบทบาทขึ้นคือ องค์การบริหารส่วนตำบล
77. ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการเก็บภาษีอากร หน้า244 ข้อ 2
78. ปัญหาของรัฐบาลในด้าน การคลัง/งบประมาณ คือ
79. การควบคุมปัจจัยต่างๆ ที่ใช้ในการบริหารที่มีเอกสารหลักฐาน ตรวจสอบและป้องกันการทุจริตได้คือ งบประมาณแบบแสดงรายการ
80. ปัจจุบันได้จัดทำงบประมาณมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์มุ่งเน้นในด้านใด หน้า 264
81. การจัดทำรายได้เท่ากับรายจ่ายเป็นการดำเนินงบประมาณแบบใด หน้า 269 แบบสมดุล
82. ปัญหาของขั้นการเตรียมการงบประมาณ คือข้อใด หน้า 274
83. การสำรองพัสดุเพื่อป้องกันการขาดแคลนเป็นขั้นตอนใดของวงจรพัสดุ หน้า 280 ข้อ 1
85. ขั้นตอนการจัดหาพัสดุ
86. e-governance หน้า 304
87. การพัฒนาด้านการวางแผน 317
88. โครงสร้าง/แผนงาน เป็นการจัดองค์การแบบใด
89. สารสนเทศที่นำมาใช้ในการบริหารราชการไทยคือ 339

บางข้อจะจำโจทย์ไม่ได้แต่จะบอกว่าให้อ่านหน้าใหนแล้วนำไปวิเคราะห์ว่าเข้าหลักการใด
หวังว่าจะเป็นประโยชน์บ้างนะจ๊ะข้อความจากคุณ :มธุรส   วันที่ 27/04/09  16:45:11  IP :(เฉพาะ Admin)
  www.nudpop.com
[ตอบลำดับที่ 1]
ถ้าพิมพ์ผิดหรือตกหล่นบ้างก็ต้องขอโทษมากๆเลยนะค่ะ
ข้อความจากคุณ :มธุรส  วันที่ 27/04/09  16:49:07  IP : (เฉพาะ Admin)
 
[ตอบลำดับที่ 2]
ขอบคุณอย่างสูงครับ เดี๋ยวจะย้ายไปใส่ไว้ซ้ายมือนะครับ จะได้หาได้ง่ายๆ
ข้อความจากคุณ :pak  วันที่ 27/04/09  19:57:32  IP : (เฉพาะ Admin)
 
[ตอบลำดับที่ 3]
เก่งจังจำได้ตั้งเยอะ เราจำไม่ได้เลย
ข้อความจากคุณ :รีจัง  วันที่ 28/04/09  11:29:16  IP : (เฉพาะ Admin)
 
[ตอบลำดับที่ 4]
โอ้โหจำได้ขนาดนี้เลยเหรอเก่งจังเนาะ
ข้อความจากคุณ :ทีมงานญี่ปุ่น  วันที่ 29/04/09  09:52:41  IP : (เฉพาะ Admin)
 


1 |
 :: คุณอยู่หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  หน้า ::

*โปรดใช้ข้อความที่สุภาพและไม่ผิดต่อหลักกฏหมายห้ามโพสภาพที่ไม่เหมาะสม ภาพที่ผิดศีลธรรมและภาพที่ผิดกฎหมาย
ข้อความ  
ชื่อ  
รูปภาพ    (Jpeg & Gif)
Code