หัวข้อ :: 80101 สรุป ประวัติศาสตร์สังคมและการเมืองไทย
สรุป 80101 ประวัติศาสตร์สังคมและการเมืองไทย ฉบับปรับปรุงใหม่ ตามกิจกรรมแต่และหน่วยครับ
http://www.nudpop.com/th/download3/80101new.rar
ข้อความจากคุณ :สุภาพ แคดอชา   วันที่ 11/09/09  08:22:44  IP :(เฉพาะ Admin)
  www.nudpop.com
[ตอบลำดับที่ 1]
ประเด็นสำคัญในการศึกษาและเตรียมตัวสอบ
ชุดวิชา 80101 ประวัติศาสตร์สังคมและการเมืองไทย

ชุดวิชา 80101 ประวัติศาสตร์สังคมและการเมืองไทย เป็นชุดวิชาแกนที่นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ ทั้ง 2 แขนงวิชา คือ แขนงวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ ต้องศึกษา
ชุดวิชานี้เป็นชุดวิชาที่กล่าวถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วในอดีต ข้อสอบส่วนใหญ่จึงมักจะเป็นความจำ ดังนั้น ในการศึกษารายละเอียดของเอกสารการสอน นักศึกษาจะต้องจับใจความสำคัญรวมทั้งจะต้องจำรายละเอียดหลัก ๆ ที่เด่น ๆ ในแต่ละหน่วยให้ได้ ถ้าพิจารณาจากหน่วยการสอนจะเห็นว่าสามารถจับกลุ่มได้ตามลำดับเหตุการณ์ คือ
หน่วยที่ 1 เป็นการปูพื้นฐานว่าวิชาประวัติศาสตร์มีความเชื่อมโยงกับการเมืองไทยอย่างไร ซึ่งสามารถแบ่งวิวัฒนาการทางการปกครองของไทยได้เด่น ๆ 3 ลักษณะ คือ การปกครองระบอบปิตุราชา-
ธิปไตย ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ และระบอบปรมิตตาญาสิทธิราชย์ นักศึกษาต้องศึกษาให้เข้าใจลักษณะการปกครองของทั้ง 3 ระบอบ จากนั้นก็ทำความเข้าใจลักษณะโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน
หน่วยที่ 2 จะพูดถึงการเมืองการปกครองสมัยกรุงศรีอยุธยา เป็นการปูพื้นฐานความเป็นมาของแว่นแคว้นไทยจนถึงอาณาจักรสุโขทัย
หน่วยที่ 3-5 เป็นการพูดถึงสมัยกรุงศรีอยุธยาซึ่งแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ตั้งแต่เกิดอาณาจักรอยุธยาจนถึงเสียกรุงครั้งที่ 1 (พ.ศ. 2112) และตั้งแต่หลังเสียกรุงครั้งที่ 1 จนถึงเสียกรุงครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2310) และสมัยกรุงธนบุรี
หน่วยที่ 6 พูดถึงกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น (รัชกาลที่ 1-3)
หน่วยที่ 7-9 พูดถึงสมัยปรับตัวเข้าสู่ยุคใหม่ (รัชกาลที่ 4-6)
หน่วยที่ 10 พูดถึงสมัยรัชกาลที่ 7 โดยมีเหตุการณ์สำคัญ คือ การเปลี่ยนแปลงการปกครอง
พ.ศ. 2475 เป็นต้นมา
หน่วยที่ 11 เป็นต้นไป พูดถึงการเมืองการปกครองหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองจนถึงเหตุการณ์ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519

ในการศึกษาเอกสารหน่วยการสอนต่าง ๆ นักศึกษาต้องจับประเด็นว่า โครงสร้างการเมือง
การปกครอง เศรษฐกิจและสังคมของแต่ละช่วงเวลาตามหน่วยมีลักษณะเด่นอย่างไร มีเหตุการณ์ทางการเมืองการปกครองอะไรสำคัญ ๆ เกิดขึ้นในช่วงสมัยดังกล่าวบ้าง เหตุการณ์เหล่านั้นมีสาเหตุจากอะไร ลักษณะเหตุการณ์เป็นอย่างไร และส่งผลกระทบต่อการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจและสังคมไทยอย่างไร
ข้อสอบชุดวิชานี้มีทั้งข้อสอบปรนัย (เลือกตอบ) และข้อสอบอัตนัย ข้อสอบปรนัย 90 ข้อ ออกจากทุกหน่วย ๆ ละ 6 ข้อ ยกเว้นในภาคพิเศษที่ข้อสอบจะมี 75 ข้อ แต่ก็จะออกจากทุกหน่วยเช่นกันข้อสอบอัตนัย 1 ข้อ 30 คะแนน ยกเว้นภาคพิเศษ คะแนนจะเหลือ 25 คะแนน คำว่า 1 ข้อ ไม่ได้หมายความว่าจะถามประเด็นเดียวอาจจะถามถึง 2-3 ประเด็นก็ได้

ลักษณะข้อสอบอัตนัย มีขอบเขตกว้าง ๆ คือ
1. ให้อธิบายลักษณะเด่น ๆ ทางการเมืองการปกครอง (ต้องพูดทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค
ส่วนท้องถิ่น (ถ้ามี) ) ของการเมืองการปกครองในแต่ละช่วงสมัยโดยเลือกจากสมัยใดสมัยหนึ่ง
2. ให้อธิบายลักษณะโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม หรือการทหารในสมัยใดสมัยหนึ่ง เช่น
ในสมัยอยุธยา ก็จะเน้นเรื่องระบบไพร่-ทาส ศักดินา ซึ่งนักศึกษาจะต้องอธิบายรายละเอียดให้ได้
ว่าระบบไพร่-ทาส เกิดจากแนวคิดอย่างไร มีลักษณะอย่างไร และส่งผลกระทบต่อการเมืองการปกครอง
ในสมัยดังกล่าวและการเมืองการปกครองในสมัยปัจจุบันอย่างไร
3. ให้อธิบายเหตุการณ์สำคัญ ๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงต่าง ๆ เช่น การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 1 และ
ครั้งที่ 2 กบฏ รศ. 130 การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 กบฏวังหลัง เหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 เหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 เป็นต้น ถ้าเป็นข้อสอบที่ให้อธิบายเหตุการณ์ มักจะถามถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ ลักษณะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ผลกระทบของเหตุการณ์ดังกล่าวต่อการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจและสังคมไทย (ทั้งในช่วงหลังเกิดเหตุการณ์ และผลกระทบที่มีต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน)
4. ให้อธิบายแนวคิดของผู้ปกครองหรือผู้นำทางการเมือง เช่น การปฏิรูปการปกครองของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ การปฏิรูปการปกครองของสมเด็จพระนเรศวร สมเด็จพระเอกาทศรถ แนวคิดทางการเมืองการปกครองของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี รัชกาลที่ 1 กลุ่ม รศ. 103 กลุ่ม รศ. 130 รัชกาลที่ 6 รัชกาลที่ 7 เป็นต้น ซึ่งคำถามมักจะครอบคลุมถึงปัจจัยทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมที่ทำให้เกิดแนวคิดดังกล่าว ลักษณะของแนวคิด และผลกระทบจากแนวคิดดังกล่าว
ในการศึกษาเอกสารการสอน จึงต้องจับใจความในประเด็นสำคัญ ๆ ทั้ง 4 ลักษณะข้อสอบดังกล่าวให้ได้ และควรจะต้องทำสรุปย่อในแต่ละเรื่อง ลักษณะข้อสอบที่กล่าวมา บางลักษณะจะปรากฏในบางหน่วย บางลักษณะปรากฏในหลายหน่วย ต้องพยายามศึกษาให้เข้าใจ ถ้าอ่านเอกสารการสอนแล้วยังไม่สามารถจับใจความประเด็นสำคัญ ๆ ดังกล่าวมาได้ ขอให้ทบทวนใหม่ เพื่อจะได้ทำข้อสอบและสอบผ่านชุดวิชานี้ได้


ด้วยความปรารถนาดี
สาขาวิชารัฐศาสตร์ มสธ.
ข้อความจากคุณ :พีร์  วันที่ 11/09/09  12:44:46  IP : (เฉพาะ Admin)
 
[ตอบลำดับที่ 2]
ขอคุณมากเลยนะคะสำหรับชีตสรุป
ข้อความจากคุณ :นู๋นิด  วันที่ 11/09/09  17:27:34  IP : (เฉพาะ Admin)
 
[ตอบลำดับที่ 3]
ขอคุณมากเลยนะคะสำหรับชีตสรุป
ข้อความจากคุณ :นู๋นิด  วันที่ 11/09/09  17:27:57  IP : (เฉพาะ Admin)
 
[ตอบลำดับที่ 4]
ขอบคุณมากครับ
ข้อความจากคุณ :บ่าววี  วันที่ 12/09/09  05:57:23  IP : (เฉพาะ Admin)
 
[ตอบลำดับที่ 5]
ขอบคุึณมากมายนะครับ
ข้อความจากคุณ :engine_1049  วันที่ 19/10/09  09:01:45  IP : (เฉพาะ Admin)
 
[ตอบลำดับที่ 6]
ขอแนวข้อสอบ 80101 ทั้ง 15หน่วย ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ
ข้อความจากคุณ :nco746.  วันที่ 24/08/10  13:52:16  IP : (เฉพาะ Admin)
 
[ตอบลำดับที่ 7]
ขอบคุณหลายเด้อคับ
ข้อความจากคุณ :เปิ้ล  วันที่ 25/09/10  13:41:00  IP : (เฉพาะ Admin)
 
[ตอบลำดับที่ 8]
เข้าใจมากขึ้นขอบคุณ
ข้อความจากคุณ :บาว  วันที่ 29/09/10  14:23:31  IP : (เฉพาะ Admin)
 
[ตอบลำดับที่ 9]
ลงมาไม้ที่3แล้วค่ะเปิดติวเข้มหน่อยก็จะดีครับ
ข้อความจากคุณ :ทิว  วันที่ 5/02/11  16:28:12  IP : (เฉพาะ Admin)
 
[ตอบลำดับที่ 10]
ได้โปรดส่งวิชา80101มาให้ด้วยครับ
ข้อความจากคุณ :ปลั๊ก  วันที่ 10/12/11  17:06:56  IP : (เฉพาะ Admin)
 
[ตอบลำดับที่ 11]
ลุงซ่อมมาหลายคัร้งแล้ว ขออนุเคราะห์ แนวข้อสอบ 80101 ด้วยครับ
ข้อความจากคุณ :ผู้ชรา ระหัส 44  วันที่ 24/09/12  10:22:03  IP : (เฉพาะ Admin)
 
[ตอบลำดับที่ 12]
จะสอบเดือนตุลานี้แล้วยังไม่ได้อ่านหนังสือเลยจะมีอาจารย์รับติวไหมคะ
ข้อความจากคุณ :สุ  วันที่ 30/09/12  08:28:46  IP : (เฉพาะ Admin)
 
[ตอบลำดับที่ 13]
ขออนุเคราะห์ แนวข้อสอบ 80101 ด้วยครับ
ข้อความจากคุณ :ao  วันที่ 21/01/13  12:33:30  IP : (เฉพาะ Admin)
 
[ตอบลำดับที่ 14]
ข้อความจากคุณ :ร  วันที่ 4/02/13  16:15:27  IP : (เฉพาะ Admin)
 
[ตอบลำดับที่ 15]
ข้อความจากคุณ :i  วันที่ 4/02/13  16:16:44  IP : (เฉพาะ Admin)
 
[ตอบลำดับที่ 16]
ข้อเขียนทั้งหมดใช่ไหมค่ะ
ข้อความจากคุณ :ดอกปีบ  วันที่ 21/10/13  12:28:34  IP : (เฉพาะ Admin)
 
[ตอบลำดับที่ 17]
ขอด้วยคนนะค่ะmayureem@boonthavorn.com
ขอบคุณค่ะ
ข้อความจากคุณ :บุ๋ม2524  วันที่ 5/01/14  09:49:15  IP : (เฉพาะ Admin)
 
[ตอบลำดับที่ 18]
ขอคุณมาก ๆ นะคะ
ข้อความจากคุณ :ตั๊ก  วันที่ 31/01/14  10:53:17  IP : (เฉพาะ Admin)
 
[ตอบลำดับที่ 19]
จะต้องผ่านให้จงได้
ข้อความจากคุณ :กนกอร ทองโอ  วันที่ 17/03/14  15:44:21  IP : (เฉพาะ Admin)
 
[ตอบลำดับที่ 20]
ผมสอบมาซ่อมครั้งที่1/56 ถามเรื่องการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่1หรือครังที่2ก็ได้ให้อธิบายสาเหตุของการเสียกรุงผลที่ตามมาและผลกระทบทางเศรฐกิจการเมืองการปกครองและสังคม
ข้อความจากคุณ :ต้า  วันที่ 1/04/14  21:30:13  IP : (เฉพาะ Admin)
 


1 |
 :: คุณอยู่หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  หน้า ::

*โปรดใช้ข้อความที่สุภาพและไม่ผิดต่อหลักกฏหมายห้ามโพสภาพที่ไม่เหมาะสม ภาพที่ผิดศีลธรรมและภาพที่ผิดกฎหมาย
ข้อความ  
ชื่อ  
รูปภาพ    (Jpeg & Gif)
Code